برگزاری نشست مشورتی برای ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری نشست مشورتی برای ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برونداد این نشست، برنامه عملیاتی ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در کشور خواهد بود.

نشست مشورتی در روزهای سه‌شنبه 15 بهمن و چهارشنبه 16 بهمن 98 برای ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در مراکز سرپایی در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار خواهد شد.

این نشست مشورتی با مشارکت معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه ریزی شده است.

نظرات ارزنده شرکت کنندگان برای ارتقای خدمات درمان اعتیاد کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 برونداد این نشست، برنامه عملیاتی ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در کشور خواهد بود.

کلمات کلیدی