بازدید سران ارشد وزارت کشور جمهوری بلغارستان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید سران ارشد وزارت کشور جمهوری بلغارستان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

مهمانان بلغار در بازدید از قسمت های مختلف مرکز با فعالیت های هر قسمت آشنا شدند.

کمیسر ارشد گئورگی آراباجیف سرپرست دبیرکل، کمیسر ارشد استفات جولف معاون رئیس اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته و کمیسر تسوتان پانکوف مدیر بخش مواد مخدر اداره کل مبارزه با جرایم  سازمان یافته وزارت کشور جمهوری بلغارستان همراه با هیاتی روز چهارشنبه 23 آبان 97 از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کردند.

دکتر جمعه پور، معاون درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و دکتر حدادی پزشک مرکز در نشستی با مهمانان گزارشی از فعالیت های مرکز ملی مطالعات اعتیاد به هیئت بازدید کننده ارائه دادند.

در ادامه مهمانان از قسمت های مختلف مرکز شامل درمانگاه، آزمایشگاه های حیوانی، ژنتیک و سم شناسی دیدار و با فعالیت های هر قسمت آشنا شدند.

کلمات کلیدی