آزمایشگاه سم شناسی و تشخیص مواد


  • شناسایی و تعیین مقدار متادون در ادرار به روش TLC و HPLC
  • شناسایی و تعیین مقدار بوپرنورفین در ادرار به روش TLCو HPLC
  • بررسی صحت و اعتبار خود اظهاری مصرف در افراد تحت درمان اختلالات مصرف مواد اپيوييدی و محرک
  • بررسي ارتباط چندشكلي هاي تک نوکلئوتيدي ژن1 OPRM گيرندهμ  اپيوييدی و غلظت پلاسمايي متادون به روش گازکروماتوگرافي در افراد وابسته به اپيوييد
  • شناسایی و تعیین مقدار متادون در نمونه های ادرار بر اساس قطع پراکندگی امولسیونی استخراج مایع-مایع پخشی با استفاده از  دستگاه گاز کروماتوگرافی