آزمایشگاه حیوانی


  • مطالعات رفتاري: شامل انواع تستهاي سنجش حافظه و يادگيري، درد، اضطراب، تستهاي حرکتي، ايجاد مدلهاي رفتاري ترک مصرف (withdrawal) و حساسيت (sensitization)
  • مطالعات الکتروفيزيولوژيکي: شامل سنجش فعاليتهاي الکتريکي نورونهاي مغزي تحت تيمار با داروهاي مختلف و تحريک الکتريکي مناطق مختلف مغزي  به منظور رسيدن به اهداف درماني در مراحل مختلف وابستگي و relapse  به مواد اعتيادآور
  • مطالعات نوروشيميايي: سنجش و پايش تغييرات شيميايي ايجاد شده در مايعات خارج سلولي عصبي بر اثر مصرف مزمن مواد اعتياد آور توسط تکنيکهای ميکرودياليز و HPLC