لوح های فشرده

 

 

مجموعه لوح های فشرده آموزشی دکتر مکری- مرکز ملی مطالعات اعتیاد

              کد

1-            101     اعتیاد: نگاهی به اصول اولیه                                                               

2-            102     اعتیاد: مسئله تغییر/سیر اعتیاد                                                            

3-            103     مواد افیونی                                                                          

4-            104     مواد محرک                                                                                     

5-            105     درد در مصرف مواد مخدر و متادون                                           

6-            106     مراحل درمان نگهدارنده با متادون Aو B                                     

7-            107     سم زدایی مواد افیونی  A و B                                          

8-            108     وسوسه                                                                                                    

9-            109     حشیش                                                                              

10-          110     الکل Aو B                                                               

11-          111     توهم زاها                                                                             

12-          112     نیکوتین و سیگار A,B                                                           

13-          113     مداخلات روانشناختی پایه در اعتیاد A,B                                      

14-          114     همبودی اختلالت روانپزشکی و اعیتاد                                                     

15-          201     هذیان                                                                                  

16-          202       توهم                                                                                

17-          203     تنظیم هیجانی                                                                                    

18-          204     خودکشی Aو B                                                                                 

19-          205     خودزنی                                                                               

20-          206     همدلی                                                                                 

21-          207     ملالت و دلزدگی                                                                    

22-          208     انزجار و اشمئزاز                                                                   

23-          301     تاریخچه اسکیزوفرنیا                                                                          

24-          302     اختلالات خلقی  A  و B                                                                                

25-          303     اختلال وسواسی - جبری Aو  B                                                

26-          401     روان درمانی اختلال دو قطبی                                                                

27-          402     روان درمانی مراجع محور                                                                  

28-          403     مصاحبه انگیزشی Aو  B                                                          

29-          404     رفتار درمانی A و B                                                                

30-          405     روان درمانی عقلانی عاطفی رفتاری                                           

31-          501     والپروات                                                                              

32-          502     لیتیوم                                                                                             

33-          503     داروهای ضد پسیکوز نسل اول A و B                                                              

34-          504     داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین                                           

35-          505     بنزودیازپین ها Aو B                                                                        

36-          601     انزال زودرس AوB                                                                          

37-          901     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 1                                   

38-          902     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 2                                   

39-          903     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 3                                   

40-          904     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 4                                   

41-          905     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید5 AوB                            

42-          906     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 6                                   

43-          907     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید7  Aو B                           

44-          908     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 8                                 

45-          909     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 9 AوB                           

46-          910     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید10 AوB                         

47-          911     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید11 AوB            

48-          912     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید12 Aو B                         

49-          913     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 13                               

50-          914     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید14 Aو B                        

51-          915     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 15                               

                                                                                                                          مجموعه لوح های فشرده آموزش خانواده دکتر مکری کدهای 700

                 کد

1-             701     اعتیاد چیست؟                                                                                 

2-             702     حس بد و تنظیم هیجان                                                                                           

3-             703     تخریب اعتیاد و مفهوم بهبودی                                                             

4-             704     سیر اعتیاد و پدیده لغزش                                                                     

5-             705     درمان با متادون چگونه اثر می کند؟                                                      

6-             706     درمان صحیح با متادون                                                                        

7-             707     درمان اجباری در اعتیاد                                                                       

8-             708     چرا افراد معتاد می شوند؟                                                                    

9-             709     جلوگیری از وسوسه 

10-           710     اعتیاد و آزمایش ادرار                                                                                  

11-           711     شیشه و سایر مواد محرک (قسمت اول)                                                  

12-           712     شیشه و سایر مواد محرک(قسمت دوم)                                                 

13-           713     آشنایی با مواد افیونی ( بخش اول)                                                        

14-           714     آشنایی با مواد افیونی ( بخش دوم)                                                        

15-           715     خستگی                                                                                        

16-           716     بیخوابی                                                                                          

17-           717     رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت اول)                                          

18-           718     رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت دوم)                                          

19-           719     ویژگی های درمان خوب در اعتیاد                                                          

20-           720     حشیش                                                                 

 

­                                         فاکتور فروش مجموعه لوح های فشرده آموزشی دکتر مکری- مرکز ملی مطالعات اعتیاد

   نام و نام خانوادگی خریدار:                           تلفن:                        آدرس:

ردیف

کد

نام عنوان CD

قیمت (تومان)

تعداد خرید

قیمت کل

1

101

 اعتیاد: نگاهی به اصول اولیه 

20000

 

 

2

102

اعتیاد: مسئله تغییر/سیر اعتیاد

20000

 

 

3

103

 مواد افیونی

20000

 

 

4

104

مواد محرک­  

20000

 

 

5

105

درد در مصرف مواد مخدر و متادون

20000

 

 

6

106

مراحل درمان نگهدارنده با متادون Aو B

40000

 

 

7

107

سم زدایی مواد افیونی  A و B

40000

 

 

8

108

وسوسه

20000

 

 

9

109

حشیش

20000

 

 

10

110

الکل Aو B

40000

 

 

11

111

توهم زاها

20000

 

 

12

112

نیکوتین و سیگار A,B

40000

 

 

13

113

مداخلات روانشناختی پایه در اعتیاد A,B

40000

 

 

14

114

همبودی اختلالت روانپزشکی و اعیتاد

20000

 

 

15

201

هذیان

20000

 

 

16

202

  توهم

20000

 

 

17

203

تنظیم هیجانی 

20000

 

 

18

204

خودکشی Aو B  

40000

 

 

19

205

خودزنی

20000

 

 

20

206

همدلی

20000

 

 

21

207

ملالت و دلزدگی

20000

 

 

22

208

انزجار و اشمئزاز

20000

 

 

23

301

تاریخچه اسکیزوفرنیا 

20000

 

 

24

302

اختلالات خلقی  A  و B

40000

 

 

25

303

اختلال وسواسی جبری Aو  B

40000

 

 

26

401

روان درمانی اختلال دو قطبی

20000

 

 

27

402

روان درمانی مراجع محور

20000

 

 

28

403

مصاحبه انگیزشی Aو  B

40000

 

 

29

404

رفتار درمانی A و B

40000

 

 

30

405

روان درمانی عقلانی عاطفی رفتاری

20000

 

 

31

501

والپروات

20000

 

 

32

502

لیتیوم

20000

 

 

33

503

داروهای ضد پسیکوز نسل اول A و  B

40000

 

 

34

504

داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین

20000

 

 

35

505

بنزودیازپین ها Aو  B

40000

 

 

36

601

انزال زودرس AوB

40000

 

 

37

901

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 1

20000

 

 

38

902

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 2

20000

 

 

39

903

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 3

20000

 

 

40

904

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 4

     20000

 

 

41

905

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید5 AوB

40000

 

 

42

906

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 6

20000

 

 

43

907

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید7  AوB

40000

 

 

44

908

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 8

20000

 

 

45

909

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 9 AوB

40000

 

 

46

910

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 10AوB

40000

 

 

47

911

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 11AوB

40000

 

 

48

912

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 12AوB

40000

 

 

49

913

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 13

20000

 

 

50

914

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 14AوB

40000

 

 

51

915

تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 15

        20000

 

 

جمع کل مبلغ

 

مجموعه لوح های فشرده آموزش خانواده دکتر مکری کدهای 700

ردیف

کد

نام عنوان CD

قیمت (تومان)

تعداد خرید

قیمت کل

 1.  

701

اعتیاد چیست؟

20000

 

 

 1.  

702

حس بد و تنظیم هیجان

20000

 

 

 1.  

703

تخریب اعتیاد و مفهوم بهبودی

20000

 

 

 1.  

704

سیر اعتیاد و پدیده لغزش

20000

 

 

 1.  

705

درمان با متادون چگونه اثر می کند؟

20000

 

 

 1.  

706

درمان صحیح با متادون

20000

 

 

 1.  

707

درمان اجباری در اعتیاد

20000

 

 

 1.  

708

چرا افراد معتاد می شوند؟

20000

 

 

 1.  

709

جلوگیری از وسوسه

20000

 

 

 1.  

710

اعتیاد و آزمایش ادرار

20000

 

 

 1.  

711

شیشه و سایر مواد محرک (قسمت اول)

20000

 

 

 1.  

712

شیشه و سایر مواد محرک(قسمت دوم)

20000

 

 

 1.  

713

آشنایی با مواد افیونی ( بخش اول)

20000

 

 

 1.  

714

آشنایی با مواد افیونی ( بخش دوم)

20000

 

 

 1.  

715

خستگی

20000

 

 

 1.  

716

بیخوابی

20000

 

 

 1.  

717

رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت اول)

20000

 

 

 1.  

718

رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت دوم)

20000

 

 

 1.  

719

ویژگی های درمان خوب در اعتیاد

20000

 

 

 1.  

720

حشیش

20000

 

 

جمع کل مبلغ

 

 

          آدرس : خیابان کارگرجنوبی پایین تر از میدان قزوین پلاک 486 مرکز ملی مطالعات اعتیاد تلفن : 55421144- 55421155 فکس : 55412232