لوح های فشرده


مجموعه لوح های فشرده آموزشی دکتر مکری- مرکز ملی مطالعات اعتیاد


                 کد

1-            101     اعتیاد: نگاهی به اصول اولیه                                                               

2-            102     اعتیاد: مسئله تغییر/سیر اعتیاد                                                            

3-            103     مواد افیونی                                                                          

4-            104     مواد محرک                                                                                     

5-            105     درد در مصرف مواد مخدر و متادون                                           

6-            106     مراحل درمان نگهدارنده با متادون Aو B                                     

7-            107     سم زدایی مواد افیونی  A و B                                          

8-            108     وسوسه                                                                                                    

9-            109     حشیش                                                                              

10-          110     الکل Aو B                                                               

11-          111     توهم زاها                                                                             

12-          112     نیکوتین و سیگار A,B                                                           

13-          113     مداخلات روانشناختی پایه در اعتیاد A,B                                      

14-          114     همبودی اختلالت روانپزشکی و اعیتاد                                                     

15-          201     هذیان                                                                                  

16-          202       توهم                                                                                

17-          203     تنظیم هیجانی                                                                                    

18-          204     خودکشی Aو B                                                                                 

19-          205     خودزنی                                                                               

20-          206     همدلی                                                                                 

21-          207     ملالت و دلزدگی                                                                    

22-          208     انزجار و اشمئزاز                                                                   

23-          301     تاریخچه اسکیزوفرنیا                                                                          

24-          302     اختلالات خلقی  A  و B                                                                                

25-          303     اختلال وسواسی - جبری Aو  B                                                

26-          401     روان درمانی اختلال دو قطبی                                                                

27-          402     روان درمانی مراجع محور                                                                  

28-          403     مصاحبه انگیزشی Aو  B                                                          

29-          404     رفتار درمانی A و B                                                                

30-          405     روان درمانی عقلانی عاطفی رفتاری                                           

31-          501     والپروات                                                                              

32-          502     لیتیوم                                                                                             

33-          503     داروهای ضد پسیکوز نسل اول A و B                                                              

34-          504     داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین                                           

35-          505     بنزودیازپین ها Aو B                                                                        

36-          601     انزال زودرس AوB                                                                          

37-          901     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 1                                   

38-          902     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 2                                   

39-          903     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 3                                   

40-          904     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 4                                   

41-          905     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید5 AوB                            

42-          906     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 6                                   

43-          907     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید7  Aو B                           

44-          908     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 8                                 

45-          909     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 9 AوB                           

46-          910     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید10 AوB                         

47-          911     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید11 AوB            

48-          912     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید12 Aو B                         

49-          913     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 13                               

50-          914     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید14 Aو B                        

51-          915     تاریخچه مکاتب روانپزشکی و روانشناسی- فروید 15                                

    


مجموعه لوح های فشرده آموزش خانواده دکتر مکری کدهای700


                 کد

1-             701     اعتیاد چیست؟                                                                                 

2-             702     حس بد و تنظیم هیجان                                                                                           

3-             703     تخریب اعتیاد و مفهوم بهبودی                                                             

4-             704     سیر اعتیاد و پدیده لغزش                                                                     

5-             705     درمان با متادون چگونه اثر می کند؟                                                      

6-             706     درمان صحیح با متادون                                                                        

7-             707     درمان اجباری در اعتیاد                                                                       

8-             708     چرا افراد معتاد می شوند؟                                                                    

9-             709     جلوگیری از وسوسه 

10-           710     اعتیاد و آزمایش ادرار                                                                                  

11-           711     شیشه و سایر مواد محرک (قسمت اول)                                                  

12-           712     شیشه و سایر مواد محرک(قسمت دوم)                                                 

13-           713     آشنایی با مواد افیونی ( بخش اول)                                                        

14-           714     آشنایی با مواد افیونی ( بخش دوم)                                                        

15-           715     خستگی                                                                                        

16-           716     بیخوابی                                                                                          

17-           717     رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت اول)                                          

18-           718     رهایی از عادت های مشکل ساز ( قسمت دوم)                                          

19-           719     ویژگی های درمان خوب در اعتیاد                                                          

20-           720     حشیش