درمانگران

اعضا و همکاران درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد

 

دکتر بهرنگ شادلو، روانپزشک، مسئول فنی درمانگاه

 

 


دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشک، مدیر درمانگاه

 

 


دکتر محمدرضا حدادی اول بجستانی، پزشک درمانگاه 

 

 


دکتر علی محبی زنگنه، پزشک درمانگاه

 

 

دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، لیسانس مامایی و سلامت جنسی، مسئول درمانگاه سلامت جنسی مرکزدکتر آرش نیک خلق، مسئول درمانگاه نیکوتین و سیگارامیر آذربرا، دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، روانشناس درمانگاه

 

 

مهری نوری، فوق لیسانس روانشناسی، روانشناس درمانگاه

 

 


محبوبه عباسی، فوق لیسانس مددکاری، مسئول پذیرش و مددکار درمانگاه

 

 


محمدرضا جمشیدی، لیسانس روانشناسی، مسئول نمونه گیری درمانگاه

 

 


پروانه دودانگه، دیپلم بهیاری، مسئول داروخانه درمانگاه

 

 


نصرالله ملک لو، دیپلم، مسئول صندوق درمانگاه


حسن غفوری،  لیسانس روانشناسی عمومی، مسئول دارو شربت تنتوراپیوم