اولویت های پژوهشی مرکز

 حیطه بیماریهای غیرواگیر

 

 1. بررسی میزان های شیوع و بروز و روند انواع سوء مصرف مواد (مواد مخدر، محرک و الکل) و اعتیاد رفتاری (نظیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین، بازی، قمار، اعتیاد جنسی و ...) و اختلالات روانپزشکی و فاکتورهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، ژنتیک، روانشناختی و اقتصادی موثر بر آن در جامعه و گروه های در معرض خطر و ارائه راهکارهای درمانی
 2. طراحی و استاندارد سازی ابزارهای تشخیصی و غربالگری انواع اعتیاد (اعتیاد به مواد و اعتیاد رفناری نظیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین، بازی، قمار، اعتیاد جنسی و ...)
 3. بررسی وضعیت سلامت جنسی در جامعه و گروه های خاص و طراحی راهکارهای ارتقای سلامت جنسی و بررسی اثربخش آنها

 

حیطه سلامت روان 

 

 1. بررسی میزان های شیوع و بروز و روند انواع سوء مصرف مواد (مواد مخدر، محرک و الکل) و اعتیاد رفتاری (نظیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین، بازی، قمار، اعتیاد جنسی و ...) و اختلالات روانپزشکی و فاکتورهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، ژنتیک، روانشناختی و اقتصادی موثر بر آن در جامعه و گروه های در معرض خطر و ارائه راهکارهای درمانی
 2. طراحی و استاندارد سازی ابزارهای تشخیصی و غربالگری انواع اعتیاد (اعتیاد به مواد و اعتیاد رفناری نظیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین، بازی، قمار، اعتیاد جنسی و ...)

 

حیطه بیماریهای واگیر

 

 1. بررسی میزان های شیوع و بروز و روند پیامدهای عفونی ناشی از رفتارهای پرخطر ناشی از سوء مصرف مواد و اعتیاد رفتاری (نظیر هپاتیت B، C و HIV)، عوامل موثر بر آن و شناسایی راهکارهای کنترل آن

 

حیطه نظام سلامت:

 

 1. بررسی اثربخشی، هزینه اثربخشی، ملاحظات اجرایی (مزایا، معایب، قابلیت اجرا، ملاحظات اخلاقی و ...) مداخلات کاهش تقاضا سوئ مصرف مواد (پیشگیری و درمان) و معرفی گزینه های سیاستی
 2. ارزیابی عملکرد نظام سلامت در حوزه اعتیاد و اختلالات روانی

 

حیطه علوم پایه:

 

 1. شناسایی روش های تشخیص و اندازه گیری مواد غیرقانونی در بافتهای مختلف و نمونه های بیولوژیک و راه اندازی و set up آزمایشگاهی و بررسی ترکیبات مواد غیرقانونی عرضه شده در کشور در راستای تولید کیتهای نواری بومی و تغییرات ترکیبات در طول زمان
 2. بررسی علائم و عوارض عصبی شناختی و رفتاری (درد، اضطراب، حافظه، افسردگی و سایر اختلالات روانی) گرایش و سوئ مصرف مواد و اعتیادهای رفتاری و شناسایی روش های پیشگیری و درمان و بازتوانی شناختی

 

حیطه دارو و تجهیزات

 

 1. بررسی مکانیسم های ملکولی انواع اعتیاد با رویکرد طراحی و آزمایش بالینی داروهای نوین جهت پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد و سایر انواع اعتیاد
 2. بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی داروها و پروتکل های درمانی معرفی شده برای ترک مواد محرک، مخدر، سیگار و الکل

 

حیطه سوانح و حوادث و محیط زیست

 

 1. تعیین سهم مصرف مواد مخدر، محرک و الکل در بروز رخدادهایی نظیر سوانح و حوادث جاده ای، خشونت، خودکشی، طلاق و نظایر آن و  ارائه راهکارهای مداخله

 

حیطه علوم بهداشت و SDH

 

 1. بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی در انواع اعتیاد و سوئ مصرف مواد و بررسی بار ناشی از آن در نظام سلامت
 2. بررسی وضعیت اقتصاد مواد غیرقانونی (مواد مخدر، محرک و الکل) نظیر قیمت و هزینه مصرف مواد و درامد ناشی از مواد و تاثیر آن بر اندازه های مصرف در فرد و جامعه و روند آن