اهداف و استراتژی ها


اهداف مرکز


 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم اعتیاد
 • انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی کشور
 • ارائه راه کار های مناسب برای کنترل سوء مصرف مواد
 • مطالعه و پایش وضعیت سوء مصرف مواد و تغییرات آن در کشور
 • تامین مبانی علمی سیاستگذاری و برنامه ریزی کاهش تقاضای مواد
 • ارائه مشاوره های تخصصی به سیاستگذاران و برنامه ریزان در مورد فعالیت های مرتبط با کاهش تقاضا
 • ارزیابی فعالیت های کاهش تقاضای کشور و ارائه پیشنهادات برای ارتقاء کیفی و کمی آن
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در زمینه اعتیاد


استراتژی های مرکز


مرکز ملی مطالعات اعتیاد برای تامین اهداف خود استراتژی های مشخصی را به شرح زیر تعیین نموده و پیگیری می نماید:

 • بکارگیری مدل درهای باز در فرایند تامین اهداف مرکز
 • تشویق جذب متفکر، تفکر و سایر منابع
 • بکارگیری مشارکت افراد کلیدی (Stakeholders) سیاسی و علمی در فرآیند های عملیاتی مرکز
 • اولویت دادن به نیازهای سیاست گذاران، برنامه ریزان و ارائه دهندگان خدمت کشور
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
 • مستند سازی مستمر فرآیندها و حداکثر انتشار و توزیع اطلاعات تولید شده با مناسبترین روش مرتبط