آزمایشگاه ژنتیک

 

  • بررسی اثر وابستگی به اپیوئیدها بر میزان بیان ژن های مختلف در قسمت های مختلف مسیر پاداش مغز حیوانات آزمایشگاهی
  • بررسی موتاسیون های ژن های دخیل در اعتیاد به مواد اپیوئیدی در افراد وابسته به این داروها در ایران
  • بررسی ميزان بیان ژن های گیرنده های نوروترانسمیترهای مختلف در لنفوسیت های خون محيطي افراد وابسته به مواد و رفتارهای اعتیاد آور به عنوان یک بیومارکر محیطی
  • بررسی دخالت میزان بیان ژن های گیرنده های نوروترانسمیترهای مختلف مغزی و لنفوسیتی در استعداد وابستگی به اپیوئیدها در حیوانات آزمایشگاهی
  • بررسی اثر اختلال ریتم سیرکادین بر میزان مصرف و شدت وابستگی به مورفین و ارتباط آن با نحوه بیان ژن های Clock
  • بررسی میزان بیان ژن های گیرنده های مختلف در مناطق مختلف مغز افراد وابسته به داروهای اعتیاد آور (مطالعه post-mortem)
  • بررسی میزان مصرف و وابستگی به مرفین در فرزندان نسل های اول و دوم حیوانات وابسته به مرفین و دخالت ژن های مختلف