:: بایگانی بخش سومین کارگاه سرنگ و سوزن ( افغانستان، پاکستان و ایران): ::
:: سومین کارگاه سرنگ و سوزن ( افغانستان، پاکستان و ایران) - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -