:: بایگانی بخش انتشارات جدید: ::
:: موانع استفاده از کاندوم در زنان تن فروش در تهران، یک مطالعه کیفی (2014) - ۱۳۹۵/۳/۱۱ -
:: انتشارات 2014و 2015 - ۱۳۹۴/۵/۱۳ -
:: مکانیسم های عصبی دخیل در قطع مصرف مورفین در افراد وابسته به مواد (بررسی مروری) - ۱۳۹۳/۷/۲۹ -
:: انتشارات سال 2014 - ۱۳۹۳/۶/۹ -
:: بررسی موتاسیون های اگزون سوم ژن گیرنده اپیوئیدی مو در افراد معتاد به مواد مخدر اوپیوئیدی - ۱۳۹۳/۵/۱۴ -
:: ارزیابی وضعیت مصرف مواد و آسیبهای آن و ساستها و مداخلات موثر در خاور میانه و آفریقای شمالی - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: هماهنگی بین دو دسته معیارهای تشخیصی اختلالات مصرف مواد اپیوئیدی در دو گروه نمونه ایرانی - ۱۳۹۳/۵/۴ -