• 04:04
  • |
  • پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
سومین کارگاه سرنگ و سوزن ( افغانستان، پاکستان و ایران)
 
                    برگزاری سومين دوره سرنگ و سوزن (افغانستان، پاکستان و ايران)

         AWT IMAGE

        AWT IMAGE

        AWT IMAGE
       
       AWT IMAGE

       AWT IMAGE

        AWT IMAGE

        AWT IMAGE

        AWT IMAGE

        AWT IMAGE