• 07:38
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کلینیک سلامت جنسی
کلينيک سلامت جنسی

با هدف طراحی و اجرای پروتکل های بهداشتی و درمانی ويژه زنان با اختلالات سوء مصرف مواد، اين بخش از دی ماه سال 1392 به سرپرستی دکتر مرقاتی خويی، دارای فلوشيپ فوق تخصصی در اعتياد و رفتارهای پر خطر در مرکز ملی مطالعات اعتياد تاسيس شد. IWAD با تيم تخصصی مرکز اينکاس مشترکا با همکاری دانشگاه ها، سازمانها و واحدهای مرتبط، در حوزه های پژوهشی، بالينی و آموزشي؛ روی علل و عوامل، پيامدهای روانی-اجتماعی و سلامت اعتياد، درمانها و اثر بخشی آنها، برنامه های پيشگيری، و ارتقاء سلامت در زنان با اختلالات سوء مصرف مواد با تاکيد بر ويژگی های جنسيتی فعاليت ميکند.
در بستر بالينی به منظور توسعه هدف درمان اثر بخش و پيشگيری، تحقيقات اکثرا با حمايتهای مالی دانشگاه ها، سازمان های ذيربط با حضور تيم تحقيق چند تخصصی بر موارد ذيل متمرکز است:
 - زنان و سوء مصرف مواد مخدر-محرک
 -
  زنان و رفتارهای مخاطره آميز جنسی
 - درمان های جايگزين در زنان
  - درمان های غير دارويی در زنان
  - تراپی های حمايتی (زوج درمانی، خانواده درمانی، والدگری مثبت، مدد جويی ايمنی، توانمند سازی، مهارت آموزی)
 IWAD شامل واحد و برنامه های ذيل است:
اسکور (Specialized Center of Research on Sexuality and Gender Factors Affecting Women’s Health: SCOR) برای اولين بار در ايران اسکور در اينکاس رسما از بهمن ماه 1392 آغاز به کار کرده است. به منظور تسهيل مسير، تشويق و حمايت از رشد پژوهش های مبتنی بر جنسيت، جذب محققين علاقه مند به حوزه سلامت زنان، و ايجاد مآخذ ملی و منطقه ايی برای تعليم و تربيت متخصص و محقق در حوزه زنان و اعتياد؛ هدف اسکور ادغام فعاليت های وابسته به جنسيت در پژوهش حوزه اعتياد اختصاصا در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلا در سطح کشور است.
 اين کلينيک از اواخر سال 1392 بطور فعال آغاز به کار کرده است. هدف از اين کلينيک علاوه بر کمک رسانی به بيماران، فيلد نرايال مداليتی های مشاوره ايی، درمانی و حمايتی در حوزه سلامت جنسی زنان درگير با بيماری اعتياد (خود و يا همسر) است تا بتوان مداخلات اثر بخش مبتنی بر جامعه ايرانی توليد، اجرا و ارزشيابی گردد.
-تربيت پژوهشگر چند تخصصی در سلامت زنان (Building Interdisciplinary Woman’s Health) Research careers in،  اين برنامه در جهت آموزش، تعليم و توسعه محقق در حوزه سلامت زنان با بيماری اعتياد فعاليت ميکنند. افراد واجد شرايط برای ورود به اين برنامه محققين، متخصصين و درمانگران درجات دانشگاهی هستند که قبلا در حوزه اعتياد، سلامت زنان، بهداشت، مددکار، روانپزشکی و پزشکی فعاليت بالينی و تحقيقاتی داشته اند. اين برنامه محيط مناسب پژوهشی و اساتيد مجرب و با تجربه در حوزه اعتياد و سلامت زنان را برای هدايت و راهنمايی در پروژه های تحقيقاتی داوطلبين در سلامت زنان و اعتياد، سلامت جنسی و اعتياد تامين ميکند.
 -تربيت درمانگر تخصصی در ارزيابی سلامت جنسی بيماران، اين برنامه پذيرای افراد با مدارک و مدارج دانشگاهی از ديسيپلين های مختلف می باشد. افراد طی برنامه های آموزشی مداوم دراز مدت و کوتاه مدت برای ارزيابی، تشخيص و درمان مشکلات جنسی افراد درگير با سوء مصرف مواد و بيماری اعتياد تعليم داده می شوند. اين دوره های شامل آموزش های نظری و تعليم بالينی است.
 افراد گروه:
 -دکتر مرقاتی خويی، دکتری تخصصی سکسولوژی از دانشگاه نيو ساوت ويلز استراليا، فلوشيپ فوق تخصصی اعتياد و رفتارهای پر خطر جنسی از دانشگاه علوم پزشکی کارولينای جنوبی، آمريکا
- آقای عليرضا بيات، کارشناسی سلامت عمومی
- خانم ساناز امتی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی
- فرشته گلشنی، ارشد روانشناسی بالينی
- مريم بهرامی، روانشناس