• 07:42
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
دوره جامع آموزش نظری عملی و سوپرویژن درمان رفتاری اختلال مصرف مواد محرک

دوره جامع آموزش نظری، عملی و سوپرويژن درمان رفتاری اختلال مصرف مواد محرک
بر اساس رويکرد Behavioural Drug & Risk Counselling (BDRC)
مدت:
 يک سال کامل
مکان برگزاری دوره جامع:
 مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)
واجدين شرايط شرکت در دوره:
 روانشناسان و مشاوران فعال در حوزه درمان اختلال مصرف مواد
 پذيرش در مصاحبه انتخابی
 آزاد بودن سه روز در هفته (غير از پنجشنبه و جمعه) به مدت يک سال از آغاز دوره
تعداد شرکت کنندگان در دوره جامع:
 15 نفر
هدف کلی دوره جامع:
• تربيت روان‌درمانگران ماهر و حاذق برای درمان اختلال مصرف مواد محرک
اهداف اختصاصی دوره جامع:
• ارتقای دانش، مهارت، و اعتماد روانشناسان و مشاوران در ارزريابی بيماران سوء مصرف کننده مواد محرک
• ارتقای دانش، مهارت، و اعتماد روانشناسان و مشاوران در تدوين طرح درمان برای بيماران سوء مصرف کننده مواد محرک
• ارتقای دانش، مهارت، و اعتماد روانشناسان و مشاوران در ارائه مشاوره رفتاری مواد و خطر در درمان اختلال مصرف مواد محرک
• ارتقای دانش، مهارت، و اعتماد روانشناسان و مشاوران در در برخورد با خانواده بيماران در دوره درمان اختلال مصرف مواد محرک

مراحل دوره جامع:
• آموزش نظری:
 کلاس‌های آموزشی حضوری
 فيلم‌های آموزش و ارائه مباحث
 مطالعه منابع آموزشی
 سمينار
• آموزش عملی:
 تمرين عملی ارزيابی، طراحی درمان، مستند سازی و جلسات مشاوره با بيماران و مداخلات خانواده
 مشاهده مصاحبه و درمان اختلال مصرف مواد محرک
• سوپرويژن:
 ويزيت جلسه به جلسه بيماران از ابتدا تا انتهای درمان تحت نظارت سوپروايز
 جلسات سوپرويژن، معرفی کيس، بحث در باره موارد سخت و مشکل ساز
 سوپرويژن تلفنی
مدرک پايان دوره:
 گواهی پايان دوره جامع يک ساله توسط مرکز ملی مطالعات اعتياد و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هزينه دوره:
 مبلغ پنجاه ميليون ريال که لازم است حداقل 40% آن در زمان ثبت نام و الباقی در دو قسط (هر کدام 30%) پس از پايان ماه سوم و ششم پرداخت گردد.

برنامه آموزش جامع:
رديف برنامه آموزش محتوا و موضوع مدت زمان آموزش

رديف

برنامه آموزش        

                       محتوا و موضوع                    

                          مدت زمان آموزش                        

1

آموزش نظری - الف

دانش کلی درمان اعتياد (فيلم)

ماه اول

2

آموزش نظری - الف

اختلال مصرف مواد محرک و مغز

ماه اول

3

آموزش نظری - ب

مهارت های مشاوره اعتياد

ماه اول

4

آموزش نظری - ب

درمان شناختی رفتاری در اعتياد

ماه اول

5

آموزش نظری - ب

ارزيابی، طرح درمان و مستند سازی

ماه اول

6

آموزش نظری - ب

BDRC

ماه اول

7

آموزش عملی - ج

ارزيابی، طرح درمان و مستند سازی

ماه دوم

8

آموزش عملی - ج

مهارت های مشاوره اعتياد

ماه دوم

9

آموزش عملی - ج

درمان شناختی رفتاری در اعتياد

ماه دوم

10

آموزش عملی - د

BDRC

ماه دوم

11

تحت سوپرويژن - ه

ويزيت بيماران در کلينيک: ارزيابی، طرح درمان، مستندسازی

از ماه دوم تا پايان دوره

12

تحت سوپرويژن - ه

ويزيت بمياران در کلينيک:جلسات درماني BDRC

از ماه دوم تا پايان دوره

13

تحت سوپرويژن- ه

ويزيت بيماران در کلينيک: مداخلات خانواده

از ماه دوم تا پايان دوره

14

گواهی تکميل دوره

پس از تکميل دوره و اخذ شاخصهای موفقيت

پايان دوره پس از يک سال

 

اطلاعات مربوط به دروه آموزشی:
1- آموزش جامع پس از نهايی شدن فهرست شرکت کنندگان آغاز خواهد شد.
2- مدت دوره آموزش جامع 12 ماه خواهد بود.
3- جهت ثبت نام، اطلاع رسانی از طريق وب سايت، سمينارها و دوره های آموزشی، و پيامک انجام خواهد گرفت و واجدين شرايط نهايی از طريق مصاحبه توسط سوپروايزها انتخاب خواهند شد.
4-  برنامه آموزش دوره جامع فوق موقتی بوده و ممکن است در طول دوره آموزش، سوپرويژن و نظارت بالينی تغييراتی در آن اعمال شود.
5- هماهنگی برای برگزاری جلسات آموزشی، سوپرويزن، ويزيت بيماران توسط هماهنگ کنندگان از مرکز ملی مطالعات اعتياد انجام خواهد شد. همچنين جهت ويزيت بيماران نياز است بر اساس ساعات کاری کلينيک، اتاق های در دست، و زمان حضور مراجع و درمانگر، برنامه درمانی مشخصی هماهنگ شود.
6- در مرحله سوپرويژن هر مشاور لازم است حداقل تا پنج بيمار فعال (در حال درمان) داشته باشد و جلسات درمان BDRC را تکميل نمايد. ويزيت بيماران مطابق با برنامه حضور مشاوران در اينکاس خواهد بود. همچنين مشاوران می‌توانند طبق برنامه از قبل تعيين شده فقط جهت ويزيت بيمارشان در اينکاس حضور يابند و نياز به حضور در تمام اوقات تعيين شده در برنامه فوق نيست (هر مشاوره، برای درمان هر بيمار، هفته ای دو جلسه).
7- در دوره سوپرويژن، در طی فرايند درمان کليه مشاوران بايد ارزيابی پايه و ماهانه، طرح درمان، مستندات جلسات، و صدای ضبط شده جلسات BDRC را جهت بررسی در سوپرويژن به سوپروايز تحويل دهند.
8- با توجه با اهميت آموزش های درنظر گرفته شده و ارائه درمان BDRC به بيماران و خانواده ها در دوره جامع، لازم است مشاوران در جلسات در نظر گرفته شده آموزش و درمان حضور فعال داشته باشند. در صورت غيبت بيش از 2 جلسه آموزش، سوپرويژن، يا درمان، از ادامه شرکت مشاور در دوره جامع جلوگيری خواهد شد.
9- ضروری است مشاوران حداقل 100 ساعت آموزش از طريق فيلم در خارج از برنامه مدون کلاس ها حضوری در اينکاس داشته باشند.
10- گواهی پايان دوره به مشاوران بعد از به پايان رسانيدن آموزش های لازم و ارائه درمان موفق بر اساس نظر سوپروايزرها ارائه خواهد شد.

جهت ثبت نام، برگه ثبت اطلاعات متقاضيان را تکميل نموده و به شماره نمابر 55412232 ارسال نماييد.

ثبت اطلاعات متقاضيان