• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
چشم انداز 5 ساله مرکز

چشم انداز5 ساله مرکز (98-1394)

1- شناخته شدن به عنوان یک مرکز فعال همکار سازمان بهداشت جهانی
2- داشتن ردیف بودجه ای مستقل
3- انسجام دپارتمانهای مرکز از طریق داشتن اعضای ثابت و دانشجویان متعدد، حداقل یک طرح بزرگ و پایان نامه های متعدد
4- توسعه ظرفیت نیروی انسانی از طریق جذب نیروهای PHD by research ,post doc و کارورزی پژوهشگری اعتیاد
5- داشتن طرحهای بزرگ با ارزش جهانی و ملی
6- توسعه امکانات آزمایشگاههای مرکز
7- کارکرد درمانگاه مرکز به یک فیلد آموزشی و پژوهشی
گروه بالینی
1- اجرای عملیاتی، تهیه پروتکل و متون آموزشی وابسته و اجرای برنامه های عملی آموزشی جهت مداخلات زیر در اعتیاد:
• مداخلات شناختی رفتاری ساختاری در وابستگی به مواد از جمله  (BDRC (Brief Drug and Risk Counseling
• مداخلات متکی بر خانواده ها، خانواده درمانی
• مداخلات در روابط بدخیم خانوادگی و اعتیاد بویژه والدین – نوجوانان
• آموزش پایه و ساختاری خانواده (Psycho-education)
• درمانهای متکی بر شبکه اجتماعی SBNT: Social Behavior Network Therapy
2- اجرای حداقل 3 کارآزمایی بالینی مصوب دارویی
• Atomoxetine
• دو داروی دیگر
• ایجاد مرکز همکاری مشترک آموزش در حوزه درمان و مداخلات با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر خارجی
گروه اپیدمیولوژی و پیشگیری
1- راه اندازی نظام پایش اعتیاد کشور
2- پیشبرد کوهورت جمعیتی جوانان و راه اندازی چندین Sub cohort
3-  راه اندازی کوهورت معتادان
4- طراحی و تولید نهایی حداقل دو مجموعه پیشگیری برای نوجوانان و جوانان
5- توسعه فعالیت گروه اپیدمیولوژی در قالب Collaborative Center و در اجرای پروژه های بزرگ چند کشوری
گروه سلامت جنسی
1- پیش بینی، طراحی و اجرای ‌Public health campaign  بویژه با گروه های هدف مانند نوجوانان، جوانان و خانواده ها در مورد اعتیاد و رفتارهای پرخطر
2- طراحی و توسعه استراتژی های ملّی و مداخلات مراقبتی با «ویژگی های جنسیتی» برای زنان درگیر در بیماری اعتیاد
3- شبکه سازی در حوزه اعتیاد و سلامت و تبدیل اینکاس به Node اصلی کشوری
آزمایشگاه سم شناسی
1- پژوهشی: تعریف پروژه ای وسیع در راستای تعیین فاکتورهای دخیل در شناسایی مواد مخدر و محرک
2- خدماتی: ارائه خدمات به سایر بخشها و همچنین تهیه استاندارهای مورد نیاز جهت ایجاد آزمایشگاه مرجع
آزمایشگاه ژنتیک
1- تجهیز اتاق کشت سلولی و راه اندازی تکنیک ایمنوهیستوشیمی
2- تبدیل شدن به قطب اصلی تحقیقات مولکولی اعتیاد در کشور
3- داشتن بانک کامل نمونه های افراد معتاد به داروهای مختلف
4- راه اندازی ستاپ های مرتبط با ژن درمانی اعتیاد
5- تهیه لاین حیوانات Non- morphine  preforming  و morphine preforming
قطب آموزش منطقه ای (Knowledge hub)     
1- ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی KH در امرآموزش، پژوهش و consultancy
2- تاثیرگذاری مستقیم در راه اندازی خدمات درمان و کاهش آسیب حداقل دو کشور در منطقه