• 07:43
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
قطب آموزش منطقه‌ای
گزارش عملکرد قطب آموزش منطقه‌ای مرکز ملی مطالعات اعتياد در سال ۱۳۹۳
مرکز ملی مطالعات اعتياد در سال ۱۳۹۳، بعد از قريب به دو سال توقف، اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزش در سطح منطقه نمود. کارگاه اول، کارگاه آموزش مدرس (ToT) در زمينه درمان جايگزينی مواد اوپيوئيدی بوده که به مدت پنج روز در مرکز ملی مطالعات اعتياد از تاريخ ۱۵ لغايت ۱۹ آذر ماه برگزار شد. شرکت کنندگان اين کارگاه، ۲۱ نفر از درمانگران و سياست گذاران امر بهداشت در زمينه درمان اختلالات مصرف مواد و کاهش آسيب‌های همراه از کشور افغانستان بودند. هدف اين کارگاه تربيت مربيان مرجع در درمان OST بوده تا ايشان بتوانند آموخته‌های خود را به ديگر درمانگران اين کشور انتشار دهند. کارگاه دوم با عنوان آموزش حمايت طلبی (advocacy) برای برنامه‌های سرنگ و سوزن بوده که از تاريخ ۱۷ لغايت ۲۱ اسفند و در مرکز ملی مطالعات اعتياد برگزار گرديد. شرکت کنندگان اين کارگاه ۱۵ نفر از سه کشور افغانستان، ايران و پاکستان (عمدتا از برنامه‌های کشوری کنترل ايدز) بوده و در خلال آموزش فرصت انتقال تجارب و داده‌ها ايجاد شد. علاوه بر برگزاری اين دو کارگاه، قطب آموزش منطقه‌ای اينکاس در فرايند تدوين برنامه استراتژيک منارا ۲۰۱۴-۲۰۱۹ و ارايه‌ی فيدبک و مشارکت به دبيرخانه‌ی منارا در پيمايش‌های مختلف حضور فعال داشته است. همچنين، اين واحد در پيگيری مکاتبات جهت زمينه سازی برای همکاری با کشور‌های منطقه از جمله عمان، همکاری با پزشکان بدون مرز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ميزبانی از چند مهمان عالی رتبه‌ی بين المللی (ترکيه، افغانستان، ترکمنستان و نروژ) و نيز تکميل فرم مرکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشته است. تدارکات و برنامه ريزی برای برگزاری کارگاه کاهش تقاضا برای کشورهای عضو اکو و شرکت در کنگره بين المللی ايدز در ملبورن استراليا نيز، از جمله فعاليت‌های قطب آموزش منطقه‌ای در سال گذشته بود که به دليل موانع برون سازمانی برگزار نگرديد