• 07:40
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
گروه اعتیادهای رفتاری
از اول آبان 1394 گروه اعتيادهای رفتاری در مرکز ملی مطالعات اعتياد راه اندازی شد. مسئوليت گروه با جناب آقای دکتر رابرت فرنام خواهد بود.