• 05:45
  • |
  • شنبه 7 اسفند 1395
  • |
  • mail
  • |
  • map
گروه اعتیادهای رفتاری
از اول آبان 1394 گروه اعتيادهای رفتاری در مرکز ملی مطالعات اعتياد راه اندازی شد. مسئوليت گروه با جناب آقای دکتر رابرت فرنام خواهد بود.