• 07:42
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
آزمايشگاه مطالعات حيواني اعتياد

  آزمايشگاه مطالعات حيوانی اعتياد

  Ø اعضای آزمايشگاه

  مسئول آزمايشگاه:

  · دکتر قربان گل اصحابی

  اعضای اصلی:

  · دکتر محمد رضا زرين دست

  ساير همکاران:

  · اردشير اکبرآبادی

 

  Ø چشم انداز

  با وجود پيشرفتهای چشمگيری که در علوم مرتبط با اعتياد صورت گرفته است، متاسفانه مبهم بودن مکانيسم اعتياد و روشن نبودن چگونگی تحمل، وابستگی و حساسيت به اين مواد مهلک، درمان معتادان را فقط برای مقاطعی کوتاه ممکن می سازد. از آن جايی که مطالعات آزمايشگاهی بر روی حيوانات پايه و اساسی برای مطالعات انسانی است بررسی چگونگی بروز اعتياد، شناخت علل رفتاری، فارماکولوژيکی و فيزيولوژيکی دخيل دراين پديده از طريق مطالعه مدل های حيوانی می تواند راهکار مناسبی برای مبارزه با اين معضل بزرگ اجتماعی را فراهم کند. هدف تحقيقات صورت گرفته در آزمايشگاه مطالعات حيوانی اعتياد، درک مکانيسمهای نوروبيولوژيکی و تغييرات رفتاری، الکتروفيزيولوژيکی و نوروشيميايی صورت گرفته درسيستم عصبی در طی مراحل مختلف مصرف مواد اعتياد آور شامل مرفين، هرويين، الکل، نيکوتين، اکستازی و غيره است.

 

  Ø اهداف:

  · انجام تحقيقات بنيادی-کاربردی با هدف توليد دانش و فناوريهای قابل ارائه برای تغيير و تنظيم فعاليتهای عملکردی مغز در افراد معتاد با درک و آگاهی از عملکرد مغز در حيوان

  · سعی در توسعه فضای آزمايشگاهی و تهيه تجهيزات آزمايشگاهی اختصاصی مرتبط با مطالعات اعتياد

  · همکاری و انجام پروژه های تحقيقاتی با مراکز پژوهشی موفق در داخل و خارج از کشور

  · فراهم سازی بستر لازم جهت برگزاری کارگاههای تخصصی مرتبط با مطالعات اعتياد

  · ايجادزمينه مناسب برای فعاليتهای پژوهشی دانشجويان علاقمند به انجام تحقيقات در زمينه علوم اعتياد به همراه ارئه آموزشهای لازم به آنها

 

  Ø زمينه های اصلی تحقيقات در آزمايشگاه مطالعات حيوانی اعتياد :

 

  · مطالعات رفتاری: شامل انواع تستهای سنجش حافظه و يادگيری، درد، اضطراب، تستهای حرکتی، ايجاد مدلهای رفتاری ترک مصرف ( withdrawal ) و حساسيت ( sensitization )

  · مطالعات الکتروفيزيولوژيکی : شامل سنجش فعاليتهای الکتريکی نورونهای مغزی تحت تيمار با داروهای مختلف و تحريک الکتريکی مناطق مختلف مغزی به منظور رسيدن به اهداف درمانی در مراحل مختلف وابستگی و relapse به مواد اعتيادآور

  · مطالعات نوروشيميايی: سنجش و پايش تغييرات شيميايی ايجاد شده در مايعات خارج سلولی عصبی بر اثر مصرف مزمن مواد اعتياد آور توسط تکنيکهای ميکرودياليز و HPLC

 

  Ø سازمانهای همکار:

  • انيستيتو پاستور ايران
  • دانشکده فناوريهای نوين دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
  • مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

  Ø شرح پژوهشهای کليدی انحام شده:

 1The influence of central administration of dopaminergic and cholinergic agents on morphine-induced amnesia in morphine-sensitized mice (completed)
 (2Cross state-dependent retrieval between histamine and lithium (completed
 (3The effect of morphine withdrawal on spatial memory acquisition, consolidation, and retrieval of rats (completed
 (4The effect of morphine withdrawal on the extracellular level of glutamate in CA1 of rat hippocampus via µ-opioid receptor (completed
 (5The effect of morphine sensitization on extracellular concentrations of GABA in dorsal hippocampus of male rats (completed
(6Influence of pre-exposure to morphine on cannabinoid-induced impairment of spatial memory in male rats (completed
 (7The effect of hippocampal calcium/calmodulin-dependent protein kinase II on morphine-sensitization in rat (in progress 
 (8The effect of dopaminergic and GABAergic system in the prefrontal cortex on ketamine state dependent learning (in progress 
 (9The effect of cannabinoids on the dopamine and glutamate concentration in differet brain areas in morphine-sensitized rats (in progress 
 (10The effect of orbitofrontal cortex stimulation on morphine dependence, withdrawal and sensitization (in progress 
 (11The effect of cross-sensitization of morphine and cannabinoid systems on neuronal hippocampal activity (in progress