• 08:01
 • |
 • سه شنبه 9 خرداد 1396
 • |
 • mail
 • |
 • map
دکتر نسيم وثوقی

AWT IMAGE

مشخصات فردی :


- نام و نام خانوادگی : نسيم وثوقی

- شغل: استاديار گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتياد دانشکده فن آوری های نوين پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- آدرس محل کار : تهران – خيابان ايتاليا- دانشکده فن آوری های نوين پزشکی- طبقه نهم

- تلفن محل کار : 88991118

- آدرس پست الکترونيک : dr.n.vosoughi@gmail.com


سوابق تحصيلی :


PhD-   فارماکولوژي– دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی – دانشکده پزشکی ( بهمن ماه 1380 تا شهريور ماه 1387 )

- دکترای داروسازی – دانشگاه آزاد اسلامي  ( 1379 – 1373 )

- گذراندن دو ترم تحصيلی دوره ليسانس ميکروبيولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرديس علوم ( 1373 – 1372 )

- ديپلم علوم تجربی ، نظام قديم– سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، دبيرستان فرزانگان ( 1371 )


سمت های اجرايی:


- معاون پژوهشی گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتياد دانشکده فن آوری های نوين پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از 1389 تا کنون

- مسئول آزمايشگاه ژنتيک مرکز ملی مطالعات اعتياد (از 1389 تا کنون)


فعاليت های آموزشی :


- تدريس در کارگاه Real time PCR – موسسه متن سلول (1387)

- تدريس در کارگاه الکتروفيزيولوژی و رفتار اقماری سمپوزيوم FAONS – دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی (1383 )

- تدريس در کارگاه " روش شناسی تحقيقات رفتاری در فيزيولوژی و فارماکولوژی " –  دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستيتو پاستور ( 1379 )

 

نام درس

واحد نظری

واحد عملی

مقطع

نيمسال

فارماکولوژی پزشکی

85/0 واحد

____

دکتری

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی دندانپزشکی

24/0 واحد

____

دکتری

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی دندانپزشکی (دستياران)

28/0 واحد

____

دکتری تخصصی

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی مامايی

6/0 واحد

____

ليسانس

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی اطاق عمل

55/0 واحد

____

فوق ديپلم

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی پرستاری

65/0 واحد

____

ليسانس

اول سال تحصيلی 90-89

نوروفارماکولوژی

5 ساعت

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی پرستاری

75/0 واحد

____

ليسانس

دوم سال تحصيلی 90-89

فارماکولوژی هوشبری

25/0 واحد

____

فوق ديپلم

دوم سال تحصيلی 90-89

ژنتيک اعتياد

2 ساعت

____

رشته MPH

دوم سال تحصيلی 90-89

نوروفارماکولوژی

4/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب

دوم سال تحصيلی 90-89

نوروپسيکوفارماکولوژی

4/0 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

دوم سال تحصيلی 90-89

نوروفارماکولوژی

1 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلی 91-90

نوروپسيکوفارماکولوژی

1 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

اول سال تحصيلی 91-90

روش های پژوهشی در علوم پايه

2 ساعت

8 ساعت

PhD علوم اعصاب

دوم سال تحصيلی 91-90

نوروپسيکوفارماکولوژی

5/0 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

اول سال تحصيلی 92-91

نوروفارماکولوژی

5/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلی 92-91

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلی 92-91

نورواندوکرينولوژی

1 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

اول سال تحصيلی 92-91

نورواندوکرينولوژی

1 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلی 92-91

فارماکولوژی

1 واحد

____

PhD علوم سلولی کاربردی

دوم سال تحصيلی 92-91

روش های پژوهشی در علوم پايه

2 ساعت

4 ساعت

PhD علوم اعصاب

دوم سال تحصيلی 92-91

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

دوم سال تحصيلی 92-91

نورواندوکرينولوژی

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

دوم سال تحصيلی 92-91

نوروفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلي93-92

نوروفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب پرديس بين الملل

اول سال تحصيلي93-92

نوروپسيکوفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

اول سال تحصيلي93-92

نوروپسيکوفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد پرديس بين الملل

اول سال تحصيلي93-92

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD علوم اعصاب

اول سال تحصيلي93-92

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD علوم اعصاب پرديس بين الملل

اول سال تحصيلي93-92

نورواندوکرينولوژی

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

اول سال تحصيلي93-92

نورواندوکرينولوژی

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد پرديس بين الملل

اول سال تحصيلي93-92

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد

دوم سال تحصيلي93-92

نوروژنتيک

2 واحد

____

PhD مطالعات اعتياد پرديس بين الملل

دوم سال تحصيلي93-92

نوروفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب

دوم سال تحصيلي93-92

نوروفارماکولوژی

7/0 واحد

____

PhD علوم اعصاب پرديس بين الملل

دوم سال تحصيلي93-92

 

 سرپرستی پايان نامه:


 

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مقطع

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

نوع همکاری

ارزيابی کارايی Pexacerfont (an Selective Non-Peptide CRF1 Antagonist) در درمان وابستگی به متامفتامين و تاثير ژن گيرندهCRF1  در ميزان تاثير  Pexacerfont

محمد جواد مربی

PhD

1392

در حال انجام

استاد مشاور

بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جديد سنتزشده4-تيازولينون

مهشيد منوری

دکتری داروسازی

1391

1392

استاد راهنما

مقايسه ميزان بيان ژن زيرواحد های گيرنده NMDA(N-Methyl-D-Aspartate) و AMPA بر روی سلول های مونونوکلئار خون محيطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار با عملکرد بالا با گروه کنترل

مصطفی نژاد

دکتری پزشکی

1391

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی مدل تجربی جديد کرنيکتروس و تاثير سلول های بنيادی (hADSC)بر روند بيماری در نوزاد موش صحرايی

ناصر امينی

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

مقايسه کارکرد جنسی و سطح خونی تستوسترون در بيماران وابسته به مواد افيونی قبل و در حين درمان نگهدارنده با متادون و درمان با تنتور اپيوم

صديقه السادات معينی

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی تاثير تيمار توام روليپرام و آواستين بر ميزان بقاء ، آپوپتوز و تغيير فعاليت پروتئين کيناز B نسبت به خط پايه در کشت اوليه سلولهای گليوبلاستومای انسانی

سارا رمضانی کپور چالی

PhD

1392

در حال انجام

استاد مشاور

نقش رسپتورهای NMDA ناحيه هيپوکامپ پشتی در اثرات MDMA و مت آمفتامين بر يادگيری و حافظه

مرضيه قادری

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی اثر بخشی تکميلی ممانتين به سرترالين در بيماران مبتلا به افسردگی ماژور متوسط و شديد و همچنين تأثير ترکيب اين دو دارو روی بيان ژن های Bax و Bcl-xl و علائم رفتاری در مدل حيوانی افسردگی

ميثم عميدفر

PhD

1392

در حال انجام

استاد مشاور

بررسی ميزان بيان پپتيد CART در قسمتهای مختلف مغز موش صحرايی در روند وابستگی به مورفين و حساسيت زايی آن و ارتباط آن با گيرنده NMDA گلوتاماتی

عاطفه بخت آزاد

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

مطالعه اثر تداخلی ترامادول و تمرين فيزيکی بر حافظه فضايی و بررسی ارتباط بين غلظت خونی و مغزی ترامادول و عملکرد حافظه فضايی و ميتوکندری مغز

هاجر مهدی زاده

PhD

1392

در حال انجام

استاد مشاور

بررسی اثر اختلال ريتم سيرکادين بر روی ميزان مصرف و شدت وابستگی به مورفين خوراکی و ارتباط آن با نحوه بيان گيرنده D1 دوپامينی، آنزيم تيروزين هيدروکسيلاز و ژن هاي    Clock

بهزاد گرمابی

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

تعيين تاثير پلی مورفيسم Glu298ASP ژن NOS3 در بيان Enos و توليد اکسيد نيتريک در بيماران ميگرنی و ارتباط آن با پاسخ به درمان توسط داروهای گروه TCA در ميزان حملات در بيماران ميگرنی

علی اصغر مولانا

PhD

1391

1393

استاد راهنما

بررسی اثرات ساليسيلات بر تغييرات حافظه ناشی از مهارکننده های PKA و ارزيابی مارکرهای اتوفاژی و آپوپتوز در ناحيه هيپوکامپ

ليلا عظيمی

PhD

1392

در حال انجام

استاد مشاور

بررسی اثر مهار ترانسپورترهای گابا در بيان انتقال دهنده­های يون کلر (NKCC1 ,KCC2) در مغز موش صحرايی در طی دوره ی تکوينی

آمنه شاهرخی

PhD

1389

1393

استاد مشاور

بررسی ميزان اختلال در ژن های NRG1 ، DRD2 ، DRD4 ، COMT ، RELN ،GABRB2 ، HTR2A ، در افرادی که به دنبال مواجهه با استرس شديد ، علايم بيماری اسکيزوفرنی را از خود بروز داده اند و خانواده آن ها

زيبا آقاملکی سروستانی

PhD

1390

در حال انجام

استاد مشاور

بررسی اثر وابستگی به اوپيوئيدها بر ميزان بيان ژن زير واحد NR3A گيرنده NMDA گلوتاماتی در قسمت های مختلف مغز موش سوری به روش Real-time PCR

فاطمه حسينی

فوق ليسانس

1389

1391

استاد مشاور

بررسی ميزان بيان ژن های گيرنده های دوپامينی در مناطق مختلف مغز افراد وابسته به داروهای اعتياد آور

ميترا سادات سادات شيرازی

PhD

1392

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی نقش چند شکلی های تک نوکلئوتيدی ژن های ABCB1، گيرنده µ(مو) اپيوئيدی و سيتوکروم P450  در فارماکوژنتيک درمان با متادون در افراد وابسته به اوپيوئيد

عبدالله گل نژاد

PhD

1393

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی ميزان بيان ژن هایpreprodynorphin ،preproenkephalin  و گيرنده های دلتاوکاپای اوپيوئيدی درلنفوسيت های خون محيطي  افرادوابسته به اوپيوئيدها

کوروش شاه کرمی

PhD

1393

در حال انجام

استاد راهنما

بررسی تاثير تحريک مغناطيسی هدايت شده مغزی مکرر (rTMS ) بر بهبود حافظه کاری و ارتباط آن با بيومارکرهای محيطی

ياسمن باقرزاده

PhD

1391

در حال انجام

استاد راهنما

 

مقالات چاپ شده :


 

 1. Noroozian M, Azadfar P, Akbari L, Sadeghi A, Houshmand M, Vousooghi N, Zarrindast MR, Minagar A. Early onset Alzheimer’s disease in two Iranian families: A Genetic Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2014; 38(5-6):330-336.
 2. Molana A, Mehrpour M, Vousooghi N, Hajighasem MR, Joghataei MT. Effect of NOS3 gene polymorphism on response to Tricyclic antidepressants in migraine attacks. Iranian Journal of Neurology 2014; 13(3):154-159.
 3. Dinarvand A, Goodarzi A, Vousooghi N, Hashemi M, Dinarvand R, Ostadzadeh F, Khoshzaban A, Zarrindast MR. Mu Opioid Receptor Gene: New Point Mutations in Opioid Addicts. Basic and Clinical Neuroscience. 2014; 5(1):18-21.
 4. Shahrokhi A, Hassanzadeh G, Vousooghi N, Joghataei MT, Eftekhari S, Zarrindast MR. The effect of tiagabine on physical development and neurological reflexes and their relationship with the [gamma]-aminobutyric acid switch in the rat cerebral cortex during developmental stages. Behav Pharmacol. 2013; 24(7): 561-568
 5. Zarrindast MR, Javadi-Paydar M, Delphi L, Vousooghi N. Morphine induced nitric oxide production in PC12 cells. Arch Iran Med. 2012 Jul;15(7):404-8
 6. Zarrindast MR, Sroushi A, Bananej M, Vousooghi N, Hamidkhaniha S. Involvement of the dopaminergic receptors of the rat basolateral amygdala in anxiolytic-like effects of the cholinergic system. Eur J Pharmacol. 2011 Dec 15;672(1-3):106-12.
 7. Roozafzoon R, Goodarzi A, Vousooghi N, Sedaghati M, Yaghmaei P. Expression of NMDA receptor subunits in human peripheral blood lymphocytes in opioid addiction. Eur J Pharmacol. 2010 Jul 25;638(1-3):29-32
 8. Sedaghati M, Vousooghi N, Goodarzi A, Yaghmaei P, Mokri A, Zarrindast MR. Expression of NR3B but not NR2D subunit of NMDA receptor in human blood lymphocytes can serve as a suitable peripheral marker for opioid addiction studies. Eur J Pharmacol. 2010 May 10;633(1-3):50-4
 9. Almasirad A, Shafiee A, Abdollahi M, Noeparast A, Shahrokhinejad N, Vousooghi N, Tabatabai SA, Khorasani R. Synthesis and analgesic activity of new 1,3,4-oxadiazoles and 1,2,4-triazoles . Med Chem Res, 2010, march
 10. Goodarzi A, Vousooghi N, Sedaghati M, Mokri A, Zarrindast MR. Dopamine receptors in human peripheral blood lymphocytes: changes in mRNA expression in opioid addiction. Eur J Pharmacol. 2009, 615(1-3), 218-22.
 11. Vousooghi N, Goodarzi A, Roushanzamir F, Sedaghati T, Zarrindast MR, Noori-Daloii MR. Expression of mu opioid receptor splice variants mRNA in human blood lymphocytes: a peripheral marker for opioid addiction studies. Int Immunopharmacol. 2009, 9(7-8), 1016-20.
 12. Almasirad A, Vousooghi N, Tabatabai SA, Kebriaeezadeh A, Shafiee A. Synthesis, Anticonvulsant and Muscle Relaxant Activities of Substituted 1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole. Acta Chim Slov. 2007, 54, 317-324.
 13. Zarrindast MR, Vousooghi N, Sahebgharani M. Imipramine-induced antinociception in the formalin test: Receptor mechanisms involved and effect of swim stress. Pharmacology. 2003, 68(3), 154-61.

 

14- توتونچی صراف ح، وثوقی ن، مهارکننده های سيکلواکسيژنازII از حال تا آينده، رازی، سال چهاردهم، شماره 7، مردادد 82 (ص 56-48).

15- وثوقی ن، روشن ضمير ف، گودرزی ع، صداقتی ت، زرين دست م ر، نوری دلوئی م ر، شناسايی و تعيين ميزان بيان mRNA دو اسپلايس واريانت گيرنده µ اوپيوئيدی hMOR-1A و hMOR-1O در لنفوسيت های خون محيطی معتادان ترک کرده، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره دوم، شماره 2، تابستان 87 (ص 14-9).


مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در کنگره ها:


1- وثوقی نسيم. بی دردی ناشی از ايمی پرامين در تست فرمالين: مکانيسم های درگير و نقش استرس شنا. شانزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران ، 19 تا 23 ارديبهشت 1382

2- وثوقی نسيم . نقش گيرنده های دوپامينی و گلوتاماتی لنفوسيت های خون محيطی در اعتياد به اوپيوئيدها. چهارمين کنگره پايه های زيستی اعتياد ، 1 تا 3 تيرماه 1389

3- وثوقی نسيم . نقش ژن ها در اعتياد. پنجمين کنگره پايه های زيستی اعتياد ، 1 تا 3 تيرماه 1390

4- وثوقی نسيم . نقش ژن ها در وابستگی به مت آمفتامين. ششمين کنگره پايه های زيستی اعتياد ، 31 خرداد تا 2 تيرماه 1391

5- وثوقی نسيم . پايه های ژنتيک رفتارهای اعتيادآور. هفتمين کنگره پايه های زيستی اعتياد ، 20 تا 22شهريورماه 1392

6- وثوقی نسيم . نقش بيومارکرها در اعتياد. نخستين کنگره علوم اعصاب پايه و بالينی، 17 تا 19 آبانماه 1391

7- وثوقی نسيم . نوروبيولوژی رفتارهای اعتيادآور. دومين کنگره علوم اعصاب پايه و بالينی، 27 تا 29آذرماه 1392


طرح های تحقيقاتی


عنوان طرح

محل تصويب

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

نوع همکاری

بررسی نقش رسپتورهای NMDA ناحيه هيپوکامپ پشتی بر اثرات MDMA و ACPA بر يادگيری و حافظه

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1392

در حال انجام

مجری

بررسی ميزان بيان ژن های گيرنده های دوپامينی در مناطق مختلف مغز افراد وابسته به داروهای مخدر

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1392

در حال انجام

مجری

بررسی سطح بيان زيرواحدهای گيرنده دوپامينی در خون افراد معتاد تحت درمان با متادون ، تنتور اوپيوم و گروه NA در مقايسه با افراد غير معتاد

مرکز تحقيقات اعتياد

1392

در حال انجام

مجری

بررسی ميزان بيان گيرنده های دوپامينی در لنفوسيت های خون محيطی افراد مبتلا به food addiction

مرکز تحقيقات اعتياد

1392

در حال انجام

مجری

تعيين تاثير پلی مورفيسم Glu298ASP ژن NOS3 در بيان Enos و توليد اکسيد نيتريک در بيماران ميگرنی و ارتباط آن با پاسخ به درمان توسط داروهای گروه TCA در ميزان حملات در بيماران ميگرنی

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1391

1392

همکار

مقايسه ميزان بيان ژن زيرواحد های گيرنده NMDA(N-Methyl-D-Aspartate) و AMPA بر روی سلول های مونونوکلئار خون محيطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار با عملکرد بالا با گروه کنترل

مرکز تحقيقات اعتياد

1391

در حال انجام

همکار

 بررسی تاثير تحريک مغناطيسی هدايت شده مغزی مکرر (rTMS ) بر بهبود حافظه کاری و ارتباط آن با بيومارکرهای محيطی

مرکز تحقيقات اعتياد

1391

در حال انجام

همکار

 بررسی نقش پپتيد CART در قسمت های مختلف مغز موش صحرايی در روند وابستگی به مورفين و حساسيت زايی آن و ارتباط آن با گيرنده NMDA گلوتاماتی

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1392

در حال انجام

مجری

بررسی اثر اختلال ريتم سيرکادين بر روی ميزان مصرف و شدت وابستگی به مورفين خوراکی و ارتباط آن با نحوه بيان گيرنده D1 دوپامينی، آنزيم تيروزين هيدروکسيلاز و ژن های Clock

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1392

در حال انجام

مجری

عنوان طرح : مقايسه سطح زيرواحد های گيرنده دوپامين بر روی سلول های مونونوکلئار خون محيطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار قوی با گروه کنترل

مرکز تحقيقات اعتياد

1392

در حال انجام

همکار

 بررسی اثر بخشی درمان تکميلی ممانتين به سرترالين درافسردگی ماژور با شدت متوسط تا شديد و تاثير ترکيب اين دو دارو روی بيان ژنهای Bcl-xl و Bax در هيپوکامپ مغز موش صحرايی و علائم رفتاری در مدل حيوانی افسردگی

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1392

در حال انجام

همکار

 بررسی ميزان بيان mRNA گيرنده های دوپامينی در لنفوسيت های خون محيطی افراد وابسته به مت آمفتامين سايکوتيک و غير سايکوتيک و خانواده آن ها

مرکز تحقيقات اعتياد

1392

در حال انجام

مجری

بررسی اثر اختلال ريتم سيرکادين بر ميزان بيان زيرواحدهای گيرنده(NMDA) N-Methyl-D-aspartic acid در قسمت های مختلف مغز موش صحرايی و تأثير آن بر ميزان مصرف و شدت وابستگی به مورفين خوراکی

مرکز تحقيقات اعتياد

1392

در حال انجام

مجری

بررسی ميزان بيان mRNA گيرنده های دوپامينی D4 ، D3 و D5 در لنفوسيت های خون محيطی افراد معتاد به بازيهای کامپيوتری در مقايسه با افراد سالم

مرکز تحقيقات اعتياد

1391

1392

مجری

بررسی اثر وابستگی به مرفين بر سطح بيان ژن زير واحد NR3B گيرنده NMDA گلوتاماتی در قسمت های مختلف مغز رت آزمايشگاهی

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1390

1391

مجری

بررسی نقش ميزان بيان ژن های زيرواحدهای NR3A و NR3B گيرنده NMDA مغزی و لنفوسيتی در استعداد وابستگی به مرفين در رت آزمايشگاهی

مرکز تحقيقات اعتياد

1390

در حال انجام

مجری

بررسی دخالت ميزان بيان ژن های گيرنده های دوپامينی D4 و D5 مغزی و لنفوسيتی در استعداد وابستگی به مرفين در رت

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1390

در حال انجام

مجری

بررسی اثر مهار ترانسپورترهای گابا در بيان انتقال دهنده های يون کلر (NKCC1 ,KCC2) در مغز موش صحرايی در طی دوره ی تکوينی

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1389

1391

همکار

بررسی ميزان اختلال در بيان ژن های DRD2 ، DRD4 و COMT در افرادی که بدنبال مواجهه با استرس شديد، بيماری اسکيزوفرنيا را از خود بروز داده اند و خانواده آنها

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1391

در حال انجام

همکار

بررسی موتاسيون های ژن PSEN2)Presenilin2) در بيماری آلزايمر با بروز زودرس

 

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1391

در حال انجام

همکار

بررسی موتاسيون های ژن PSEN1)Presenilin1) در بيماری آلزايمر با بروز زودرس

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1391

در حال انجام

همکار

بررسی ميزان بيان ژن های زير واحدهای NR2A و NR3A گيرنده NMDA گلوتامات در لکوسيت های تک هسته ای خون محيطی افراد معتاد به مواد مخدرopiate

مرکز تحقيقات اعتياد

1388

1389

همکار

بررسی اثر وابستگی به اوپيوئيدها بر ميزان بيان ژن زير واحد NR3A گيرنده NMDA گلوتاماتی در قسمت های مختلف مغز موش سوری به روش Real Time PCR

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1389

1390

همکار

بررسی موتاسيون های C17T (Ala6Val) و A118G (Asp40Asn) ژن گيرنده اپيوئيدی مو(μ) در افراد معتاد به مواد مخدر اوپيوئيدی

مرکز تحقيقات اعتياد

1389

1390

همکار

بررسی نقش کروموزوم) x مادری يا پدری ) در سير گرايش به اعتياد در زنان معتاد به مواد مخدر

دانشکده فناوری های نوين پزشکی

1389

در حال انجام

همکار

 

دوره های آموزشی و مدارک بين المللی :


 • کارگاه آموزشی Immunoassay : Luminescence assay for biological detection

سيناژن – 1385

 • کارگاه آموزشی پروتئوميکس – سيناژن –  1385
 • کارگاه آموزشی حيوانات ترانس ژنيک –  سيناژن –  1385
 • کارگاه آموزشی SPSS – معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1385
 • کارگاه آموزشی مقدماتی Scientific Writing - معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1385
 • کارگاه آموزشی پيشرفته  Scientific Writing - معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1385
 • کارگاه آموزشی کشت سلول – شرکت رستادارو – 1386
 • کارگاه آموزشی استخراج DNA ، RNA و Real time PCR – شرکت رستادارو – 1387
 • بيستمين دوره آموزشی اينترنتی ژنتيک پزشکی – European Genetics Foundation (EGF)May 5-11, 2007
  جوايز و رتبه ها :
 • رتبه اول در آزمون علوم پايه داروسازی در دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه هشتم کشور (تابستان 1376 )
 • رتبه سوم در آزمون ورودی دستياری فارماکولوژی ( 1380 )
 • رتبه دوم در هشتمين جشنواره معرفی آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر (1389)

تواناييها و قابليت ها :


 •  متدهای رفتاری فارماکولوژی
 • استخراج RNA - استخراج DNA  -  PCR  –Real Time PCR  -RFLP  -  طراحی پرايمر
 • کشت سلولی
 • الايزا – کِمی لومينسانس
 • وسترن بلات
 • تسلط به زبان انگليسی
 • آشنايی با نرم افزارهای  SPSS ، JMP ، Sigma Plot  ، UV Tec / UV doc ،  Instat ، Gene runner ،  Beacon designer ، Web Cutter ، Primer3 ، REST    
 • تسلط کامل بر نرم افزارهای Microsoft (Word, power point, …)
 • آشنايی با بيوانفورماتيک

  دانلود PDF رزومه