• 07:43
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اعضای آزمايشگاه عصبی شناختی

اطلاعات شخصیAWT IMAGE


  • نام نام خانوادگی: هانيه عليزاده
  • متولد: 1367
  • شماره تماس: 02155400034
  • ايميل:haniehalizadeh1988@gmail.com 

تحصيلات


- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران (1391 تاکنون)

- کارشناسی روانشناسی بالينی، دانشگاه تبريز (1386-1389)


تجارب پژوهشی


- طرح "مقايسه عملکرد‌های شناختی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا در مرحله فروکشی بيماری با بيماران مبتلا به سايکوز ناشی از متامفتامين در مرحله فروکشی بيماری" (1392- تاکنون)

همکاری در طرح " طراحی و سنجش کارآيی بسته بازتوانی عصبی شناختی برای بيماران وابسته به مت آمفتامين فارسی زبان"، حمايت شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوريهای شناختی (1393)

- طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اثر تحريک الکتريکی مستقيم قشر آهيانه ای در فرآيند ادراک زمان" (1392)

- طرح پژوهشی دانشگاه تبريز با عنوان "تغييرات نوروپسيکولوژيک و الکتروآنسفالوگرافيک افزايش موج آلفای بالا با استفاده از نوروفيدبک" (1390)

- طرح پژوهشی ملی با عنوان هنجاريابی و بررسی ساختار عاملی "نسخه چهارم مقياس انسجام و سازگاری خانواده" (1390)

- طرح پژوهشی ملی  با عنوان " هنجاريابی آزمون شخصيتی چندوجهی مينه سوتا- نوجوانان" (1389)


توانمندی‌ها


- تسلط به زبان انگليسی: خوب

- تسلط به Word و Excel: خوب

- مهارت در جستجو در وب

- توانايی اجرا و تحليل اغلب تست های روانشناسی

- مهارت در کار با دستگاه های تحريک مغزی و نوروفيدبک


علاقمندی‌ها


- همکاری در تاليف وترجمه کتب، کاتولوگ و بروشور‌های تخصصی

- کارکردهای شناختی مغز و بازتوانی

- تصويربرداری مغزی

- تحريک مغزی


- دانلود PDF رزومه