• 07:39
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
درباره درمانگاه

چشم انداز و رسالت


مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، با بهره‌مندی از اساتيد مجرب و صاحب نظر همواره از پيشگامان و متوليان در امر پژوهش و سياست گذاری در حوزه‌ی اعتياد بوده است. درمانگاه اين مرکز نيز، از اين قاعده مستثنا نبوده و با سابقه‌ی بيش از ده سال خدمت در درمان اختلالات مصرف مواد، از جمله اولين مراکز درمانی اعتياد در کشور بوده است. دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌های کشوری درمان اختلالات مصرف مواد، از جمله دستورالعمل درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با بوپرنورفين، درمان با تنتور ترياک و راهنمای رواندرمانی ماتريکس برای درمان اختلال مصرف مواد محرک در طی کارآزمايی‌های بالينی صورت گرفته و توسط اساتيد اين مرکز تدوين و نگاشته شده است. علاوه بر اين، راهنماهای سيستم ثبت و پايش درمان مراجعين و بسط سيستم‌های نرم افزاری از جمله دستاوردهای بالينی مرکز بوده است. افزون بر موارد فوق، اين درمانگاه همواره در راه اندازی کارآزمايی‌های بالينی برای مداخلات جديد و بروز در درمان اختلالات مصرف مواد، پيشرو بوده است. راه اندازی درمانگاه درمان الکل و درمانگاه سلامت جنسی از جمله‌ی اين موارد است.

تلاش اين درمانگاه بر آن است که با ارتقای خدمات خود، جايگاه پويای خود را در درمان اختلالات مصرف مواد حفظ کرده و موجب بهبود سلامت و ارتقای کيفيت زندگی مراجعين محترم گردد.


اعضای درمانگاه


AWT IMAGE

- دکتر بهرنگ شادلو behrang.shadloo@gmail.com

- مسئول فنی درمانگاه


AWT IMAGE

-دکتر آمی تيس توکلی Tavakoli79@yahoo.com

- مدير درمانگاهدکتر محمد رضا حدادی  reza_had@yahoo.com

پزشک درمانگاه بوپرنورفين


دکتر علی محبی زنگنه dr.amirmohebi@yahoo.com

پزشک درمانگاه متادون


پروانه دودانگه – پرستار


محبوبه عباسی mahboubeha@yahoo.com

مددکار


AWT IMAGE

رحيمه عظيمی azimi.rh@gmail.com

روانشناس


مهری نوری  noori.mehri@gmail.com

روانشناس


پژوهش‌های انجام شده


- بررسی تاثير سرمايه اجتماعی بر بقای بيماران در درمان نگهدارنده در بيماران تحت درمان در درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتياد

- ارزيابی انواع مداخلات درمانی اعتياد در مراجعان به مرکز ملی مطالعات اعتياد

- تعيين زير ساخت های شناختی دخيل در اعتياد در زنان معتاد مواد اپيوئيدی مراجعه کننده به مرکز ملی مطالعات اعتياد طی سال های 85-86

- ارزيابی اثر بخشی درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم در محل درمانگاه مرکز مطالعات اعتياد

- راه اندازی درمان سرپايی سم زدايی و بستری به کمک آگونيست متادون و بوپرنورفين و ارزيابی نتايج دراز مدت آن

- ارزيابی تاثير الانزاپين بر کاهش ميزان عود وابستگی به ترياک در بيماران مرجعه کننده برای درمان به مرکز ملی مطالعات اعتياد

- ارزشيابی برنامه درمان سرپائی شديد با مدل ماتريکس برای بيماران با مدل اختلالات مصرف محرک ها

- بررسی رابطه بين تيپ شناسی مصرف کنندگان مواد و تثبيت در درمان نگهدارنده متادون به شيوه خوراکی

- ارزيابی تاثير توپيرامات برکاهش ميزان عود وابستگی به مواد افيونی بعد از سم زدايی موفق در بيماران مراجعه کننده برای درمان

- سايکومتری ابزار سنجش قدرت در ارتباطات جنسی بين زنان آلوده با افراد با بيماريهای رفتاری در مراجعين به کلينيک های بيماريهای رفتاری تهران

- بررسی مقايسه اثر دو شکل دارويی درمان اعتياد (قرص و شربت متادون) در مراکز درمانی ترک اعتياد شهر تهران در سال 91 با استفاده از روش متقاطع کور شده


برنامه‌های در دست اجرا


- راه اندازی درمانگاه الکل

- راه اندازی درمانگاه سلامت جنسی

- کارآزمايی بالينی برای درمان‌های دارويی در درمان اختلالات مصرف مواد محرک

- بررسی صحت خود-اظهاری مصرف مواد با استفاده از روش‌های دقيق‌تر شناسايی و تشخيص مواد