• 08:00
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
خدمات روانشناسی

درمانهای غير دارويی


درمانهای غير دارويي  به درمانهايی گفته می شود که در آن از دارو  استفاده نمی شود و بيشتر سعی در اصلاح  نگرشها، باورهای غلط و تعاملات نادرست در هر فرد دارد. اينگونه اصلاحات در رفتار و باور می تواند به شکل گروهی و در گروه اتفاق بيفتد:

1. گروههای آموزش خانواده

شواهد تجربی و مستندات علمی اهميت نقش خانواده در حمايت از بيماران اعتياد و افزايش موفقيت اين بيماران در درمان را نشان می دهد، با توجه به اين AWT IMAGEموضوع مرکز ملی مطالعات اعتياد با همکاری درمانگران مجرب از سال 1386 اقدام به راه اندازی اين دوره ها نموده است. اين دوره ها با حضور اعضای درجه يک خانواده بيمار بصورت داوطلبانه و متناسب با نيازهای آنها تشکيل می شود؛ در اين دوره ها ساير افراد فاميل يا نزديکان بيمار که مايل به مشارکت می باشند با اجازه بيمار می توانند در جلسات حضور يابند.

هدف از اين دوره ها استفاده از نيروی حمايتی اطرافيان نزديک بيمار وابسته به مواد برای مشارکت بيشتر در روند درمان و افزايش توانمندی جهت تعامل صحيح با بيماران، چگونگی کنترل وسوسه و نحوه برخورد با عود می باشد. در اين دوره ها به شرکت کنندگان مباحثی مانند شناخت بيماری اعتياد، ويژگيهای فرد مبتلا به اعتياد و روند های درمانی و سير بهبود ی بيمار آموزش داده می شود. دوره های آموزش خانواده هم به افزايش توانمندی اطرافيان نزديک بيمار برای ماندگاری او در درمان می تواند موثر باشند و هم پذيرش بيمار از طرف آنها آسانتر می شود. همچنين، گروه فرصتی برای اعضای خانواده فراهم می کند تا بتوانند سوالات و مشکلاتی که منحصرا به بيمارشان مربوط می باشد مطرح نموده و  پاسخ مناسب را دريافت نمايند.

اين دوره ها به مدت 6 جلسه برای خانواده هر بيمار برگزار می شود و در صورت نياز به جلسات بيشتر می تواند تداوم بيابد.

روزهای تشکيل گروه های آموزش خانواده

روز

ساعت

درمانگر

شنبه

10 صبح

رحيمه عظيمی

چهارشنبه

10 صبح

رحيمه عظيمی

 
 

2. گروه درمانیAWT IMAGE

گروه درمانی همواره يکی از انتخاب های درمانی جدی و مفيد در حوزه اعتياد بوده است. درمان اعتياد بطور فزاينده ايی "گروه درمانی" را به عنوان مداخله انتخابی از 60 سال گذشته مورد توجه قرار داده است. افراد با اختلالات سوء مصرف مواد دريافت کننده گروه درمانی بهتر به درمان پاسخ می دهند و نسبت به ديگران مداومت بيشتری در پاکی و ادامه درمان دارند. انسان ها ذاتاً به اجتماع و جمع بودن گرايش دارند، اين ويژگی گروه درمانی که را به ابزار قدرتمند درمانی در حوزه اعتياد تبديل کرده است.

 تعريف گروه درمانی: هر زمانی که فردی به گروه، اعضای گروه و يا رهبر گروه از نظر روحی و عاطفی وابسته شود، آن گروه قابليت و پتانسيل تآثير بر فرد و تغيير وی را دارد. اما آنچه گروه درمانی را از ديگر گروه های مؤثر متمايز می کند اهداف درمانی گروه هدف می باشد. دو هدف عمده در گروه درمانی افراد وابسته به مواد وجود رهبر تعليم ديده و قدرت التيام و بهبودی فرد از سوء مصرف مواد می باشد.

روزهای تشکيل گروه درمانی

روز

ساعت

درمانگر

شنبه

10

رحيمه عظيمی

يکشنبه

10

رحيمه عظيمی

سه شنبه

10

رحيمه عظيمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 


starting automated cron_day by yektaweb...


starting automated ghatreh update by yektaweb...