• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
خدمات روانشناسی

درمانهای غیر دارویی


درمانهای غیر دارویی  به درمانهایی گفته می شود که در آن از دارو  استفاده نمی شود و بیشتر سعی در اصلاح  نگرشها، باورهای غلط و تعاملات نادرست در هر فرد دارد. اینگونه اصلاحات در رفتار و باور می تواند به شکل گروهی و در گروه اتفاق بیفتد:

1. گروههای آموزش خانواده

شواهد تجربی و مستندات علمی اهمیت نقش خانواده در حمایت از بیماران اعتیاد و افزایش موفقیت این بیماران در درمان را نشان می دهد، با توجه به این AWT IMAGEموضوع مرکز ملی مطالعات اعتیاد با همکاری درمانگران مجرب از سال 1386 اقدام به راه اندازی این دوره ها نموده است. این دوره ها با حضور اعضای درجه یک خانواده بیمار بصورت داوطلبانه و متناسب با نیازهای آنها تشکیل می شود؛ در این دوره ها سایر افراد فامیل یا نزدیکان بیمار که مایل به مشارکت می باشند با اجازه بیمار می توانند در جلسات حضور یابند.

هدف از این دوره ها استفاده از نیروی حمایتی اطرافیان نزدیک بیمار وابسته به مواد برای مشارکت بیشتر در روند درمان و افزایش توانمندی جهت تعامل صحیح با بیماران، چگونگی کنترل وسوسه و نحوه برخورد با عود می باشد. در این دوره ها به شرکت کنندگان مباحثی مانند شناخت بیماری اعتیاد، ویژگیهای فرد مبتلا به اعتیاد و روند های درمانی و سیر بهبود ی بیمار آموزش داده می شود. دوره های آموزش خانواده هم به افزایش توانمندی اطرافیان نزدیک بیمار برای ماندگاری او در درمان می تواند موثر باشند و هم پذیرش بیمار از طرف آنها آسانتر می شود. همچنین، گروه فرصتی برای اعضای خانواده فراهم می کند تا بتوانند سوالات و مشکلاتی که منحصرا به بیمارشان مربوط می باشد مطرح نموده و  پاسخ مناسب را دریافت نمایند.

این دوره ها به مدت 6 جلسه برای خانواده هر بیمار برگزار می شود و در صورت نیاز به جلسات بیشتر می تواند تداوم بیابد.

روزهای تشکیل گروه های آموزش خانواده

روز

ساعت

درمانگر

شنبه

10 صبح

رحیمه عظیمی

چهارشنبه

10 صبح

رحیمه عظیمی

 
 

2. گروه درمانیAWT IMAGE

گروه درمانی همواره یکی از انتخاب های درمانی جدی و مفید در حوزه اعتیاد بوده است. درمان اعتیاد بطور فزاینده ایی "گروه درمانی" را به عنوان مداخله انتخابی از 60 سال گذشته مورد توجه قرار داده است. افراد با اختلالات سوء مصرف مواد دریافت کننده گروه درمانی بهتر به درمان پاسخ می دهند و نسبت به دیگران مداومت بیشتری در پاکی و ادامه درمان دارند. انسان ها ذاتاً به اجتماع و جمع بودن گرایش دارند، این ویژگی گروه درمانی که را به ابزار قدرتمند درمانی در حوزه اعتیاد تبدیل کرده است.

 تعریف گروه درمانی: هر زمانی که فردی به گروه، اعضای گروه و یا رهبر گروه از نظر روحی و عاطفی وابسته شود، آن گروه قابلیت و پتانسیل تآثیر بر فرد و تغییر وی را دارد. اما آنچه گروه درمانی را از دیگر گروه های مؤثر متمایز می کند اهداف درمانی گروه هدف می باشد. دو هدف عمده در گروه درمانی افراد وابسته به مواد وجود رهبر تعلیم دیده و قدرت التیام و بهبودی فرد از سوء مصرف مواد می باشد.

روزهای تشکیل گروه درمانی

روز

ساعت

درمانگر

شنبه

10

رحیمه عظیمی

یکشنبه

10

رحیمه عظیمی

سه شنبه

10

رحیمه عظیمی