• 08:01
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
خدمات مددکاری


درباره مددکاری


هر فردی گاهی در زندگی ممکن است، احساس کند که نمی تواند به تنهايی با مشکل خود مبارزه کند. گاهی حتی ممکن است ما قدرت مقابله با مشکل را داشته باشيم، اما ندانيم که چگونه می توانيم آن را حل کنيم. بنابراين افرادی هستند که می توانند اين گونه مشکلات ما را از ديدگاه جامع روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند و به ما در حل اين گونه مشکلات کمک می کنند و يا اينکه راه حل آن را به ما آموزش می دهند. يک مددکار اجتماعي  سعی می کند که در يک سيستم درمانی از توانايی های خود و ديگر همکارانش و امکانات موجود در جهت حل مشکل ما استفاده نمايد.
شما در اين مرکز در ابتدای ورود با يک مددکار اجتماعی ملاقات می کنيد و سپس با انجام مشاوره ی اوليه و بررسی مشکل و وضعيت شما توسط وی راهنمايی های لازم به شما صورت می گيرد و در صورت نياز؛ شما به بخش های ديگر ارجاع داده خواهيد شد و در طول دوره ی درمان نيز به همين صورت ويزيت های مددکار اجتماعی ادامه خواهد يافت.


اعضای بخش مددکاری


- محبوبه عباسی