• 08:08
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
گروه اپيدميولوژی و بهداشت عمومی

اسامی گروه:


رئيس دپارتمان:


AWT IMAGE

اعضای گروه:


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGEساير همکاران

- دکتر آفرين رحيمی موقر

- دکتر ونداد شريفی

- دکتر عباس متوليان

- دکتر احمد حاجبی


طرح های پژوهشی


پروژه های درحال اجرا


1- مطالعه کوهورت سلامت روان جمعيت عمومی ايران

- همکاران پروژه

دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر ونداد شريفی، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سيد عباس متوليان
- شرح مختصر
طرح با هدف تعيين انسيدانس اختلالات شايع روانپزشکی و تعيين عوامل خطر و محافظت کننده بروز اين اختلالات و تعيين سير و پيش آگهی اين اختلالات انجام می شود. طرح در مرحله نهائی کردن پروپوزال و تامين منابع مالی آن است. آين طرح در کنار شبکه کوهورت کشوری و بر روی جمعيت عمومی 15 تا 40 ساله انجام خواهد شد.)

2- مطالعه کوهورت معتادين

- همکاران پروژه:
 دکتر آفرين رحيمی موقر، خانم عابدی نيا، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر سيد عباس متوليان
- شرح مختصر:
اين طرح در قالب پايان نامه دکتری تخصصی پژوهشی توسط خانم عابدی نيا به استاد راهنمائی دکتر رحيمی موقر اجرا خواهد شد.  هدف ازاين طرح " ارزيابی سير و روند، تغيير روش و نوع ماده مصرفی و تاريخچه طبيعی مصرف مواد غير قانونی و پيامد های اجتماعی و سلامت ( روانی- جسمانی) مصرف مواد در ايران" می باشد .طرح در مرحله نهايی کردن پروپوزال و تامين منابع مالی آن است. طرح کوهورت کشوری است  و بر روی مصرف کنندگان مواد مخدر 18 تا 50 ساله اجرا خواهد شد.

3- استفاده ار رسانه های گروهی در پيشگيری از مصرف مواد محرک
 
- همکاران پروژه:
دکتر رضا قربان جهرمی، دکتر آفرين رحيمی موقر
- شرح مختصر:
با توجه به رشد فزاينده مصرف مواد محرک در چند سال اخير بخصوص در قشر جوان جامعه ايران و پيامدها و آسيبهای جدی آن در حوزه سلامت از يک سو، و استفاده گسترده از رسانه های گروهی جهت اصلاح و تغيير نگرش بخش بزرگی از افراد در معرض خطر نسبت به مواد محرک از سوی ديگر، اين مطالعه با هدف طراحی و اجرای يک کمپين يا کارزار رسانه ای به منظور پيشگيری از مصرف مواد محرک در جوانان انجام می شود.

4- مطالعه اعتباريابی ابزار غربالگری K6 برای سنجش اختلالات شديد و متوسط روانی
 
-
همکاران پروژه:
دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر سيد عباس متوليان، دکتر احمد حاجبی، دکتر ونداد شريفی
- شرح مختصر:
اين مطالعه با هدف هنجاريابی ابزاری کوتاه برای غربالگری اختلالات روانپزشکی انجام می شود و هدف کاربردی آن بکارگيری آن در پيمايش های دوسالانه وزارت بهداشت برای تعيين شاخص های مرتبط با سلامت روان در بين شاخص های کشوری عدالت در سلامت است.  طرح با حمايت وزارت بهداشت انجام می شود و در مرحله ورود اطلاعات است.

5- ارزيابی فرآيند و دستاوردهای مراکز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسيب معتادان (موضوع ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر)

- همکاران پروژه:
دکتر مينو محرز، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی و دکتر منيره فکری
- شرح مختصر:
هدف از اين طرح، ارزيابی فرايندهای اجرايی مراکز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسيب معتادان و مقايسه آن با پروتکلها و مستندات مصوب، بررسی دستاوردهای طرح و مقايسه آن با دستاوردهای مورد انتظار، بررسی تاثير اين اقدامات بر الگوی مصرف مواد افراد دستگير شده، رفتارهای پر خطر آنان، هنگام ترخيص و سه ماه بعد می باشد. (طرح در مرحله شروع کار ميدانی است)

6- طراحی برنامه ادغام پيشگيری درمان و کاهش آسيب ناشی از مصرف الکل در نظام مراقبت های بهداشتی اوليه

- همکاران پروژه:
دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر انوشه صفرچراتي؛ دکتر عليرضا نوروزی، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر بهرنگ شادلو، دکتر بابک روشنائی مقدم
- شرح مختصر:
با توجه به شيوع  مصرف الکل و آسيب آن در جامعه و با توجه به توانمندی ساختاری شبکه بهداشت و درمان، اين طرح با هدف توليد برنامه و بسته خدمتی که قابل ادغام در نظام مراقبت های بهداشتی اوليه باشد و اثر پيشگيرانه  و کاهش آسيب بر روی مصرف الکل داشته باشد تهيه شده است.  پروپوزال طرح آماده شده و منبع مالی آن وزارت بهداشت است.

7-توسعه و بررسی اثربخشی يک رويکرد مهارت سازی موسوم به "به سوی جاده سلامتی" در رفتارهای پرخطر جنسی زنان با اختلالات مصرف مواد؛ يک مطالعه ترکيبی

8- ارزشيابی فرآيند اعتياد قبل از ازدواج

- همکاران پروژه:

دکترعفت مرقاتی خويی، دکتر عباس متوليان، جواد ترکمن نژاد،عليرضا بيات

- شرح مختصر:

اين مطالعه فرآيند آزمايش اعتياد قبل از ازدواج را ارزشيابی و پيامدهای حاصل را با استفاده از آزمونها آماری بررسی خواهد کرد. توصيف و تفسير فرايند اجرای آزمايشات قبل از ازدواج، اعتياد بويژه می تواند منجر به کشف مفاهيم و فاکتورهای مؤثری شود که يک چهارچوب نظری معناداری را توليد کند برای بهينه سازی عملکرد مراکز و ضمنا برای مطالعاتی که هدف آنها ارزيابی اثر بخشی آزمايش اجباری اعتياد قبل از ازدواج می باشد. نتايج اين مطالعه نه تنها چگونگی تأثير آزمايشات اعتياد قبل از ازدواج را در پيامدهای ازدواج نشان خواهد داد بلکه چگونگی عملکرد و ارائه خدمات قبل و بعد از آزمايشات را در مراکز شناسايی خواهد کرد.


پروژه های انجام شده


1- بررسی شيوع بيماری های عفونی در مصرف کنندکان تزريقی مواد و عوامل مرتبط با آن در تهران


- طرح دهندگان:
دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر عمران محمد رزاقی، دکتر الهه سهيمی ايزديان
- ساير همکاران پروژه:
دکتر معصومه امين اسماعيلی و دکتر احمد رضا بغستانی
- شرح مختصر:
هدف از اين مطالعه بررسی شيوع عفونت با ويروس HIV، هپاتيت C، هپاتيت B و سيفليس در مصرف‌کنندگان تزريقی مواد در تهران در سال 1385، متغيرهای جمعيت شناختی، اقتصادی و اجتماعی، شدت سوءمصرف مواد، بررسی دانش، نگرش و رفتار در مورد ايدز و هپاتيت، بررسی همراهی بين عوامل ذکر شده فوق با نتايج عفونتهای HIV، HCV، HBV و سيفليس در جمعيت مورد مطالعه بوده است. نتايج بيانگر شيوع ، 7/10 درصدی عفونت با ويروس ايدز،  5/34 درصد عفونت با ويروس هپاتيت C و  7/50 درصدی تماس با ويروس هپاتيت B بوده و ........ از اين مطالعه دو مقاله منتشر شده و يک مقاله در دست چاپ است

 :مقالات-

- Amin-Esmaeili, M., E. M. Razzaghi, et al. (2008). A comparative study on blood- borne infection among new and old injecting drug users (IDUs) in Tehran. The 8th annual congress of Iranian psychiatric association. Tehran, Iran

Rahimi-Movaghar, A., E. M. Razaghi, et al. (2010). "HIV, hepatitis C virus, and hepatitis B virus co-infections among injecting drug users in Tehran, Iran." Int J Infect Dis 14(1): e28-33 -

- Amin-Esmaeili, M., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2012). "Factors Correlated With Hepatitis C and B Virus Infections Among Injecting Drug Users in Tehran, IR Iran [DOI: 10.5812/HepatMon.806]." Hepatitis Monthly 12(1): 24-32

- Rahimi-Movaghar, A., E. M. Razaghi, et al. (2009). Patterns of sexual behaviours among injection drug users in Tehran, Iran. IHRA's 20th International Conference. Thailand, International Harm Reduction Association.


2- پيمايش ملی سلامت روان (90-1389)، شيوع، شدت و هزينه های اختلالات روانی و بهره مندی از خدمات
 
-
همکاران پروژه:
 دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر ونداد شريفی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سيد عباس متوليان، دکتر ميترا حفاظی، دکتر رضا راد گودرزی
- شرح مختصر:
پيمايش ملی سلامت روان با اهداف زير انجام شد:
1)
تعيين شيوع اختلالات روانی 12 ماه گذشته در جمعيت 15 تا 64 ساله کشور، 2) تعيين ميزان شدت اختلالات روانی در جمعيت 15 تا 64 ساله کشور، 3) تعيين ميزان استفاده از خدمات سلامت روان و انواع آنها در جمعيت 15 تا 64 ساله کشور و 4) تعيين هزينه های ابتلا به اختلالات روانی و نحوه پرداخت آن. اين پيمايش يک مطالعه مقطعی است که بر روی 7886 نفر از جمعيت 15 تا 64 ساله ايرانی ساکن کشور که بر اساس نمونه گيری تصادفی سه مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع آوری داده ها در فاصله زمانی زمستان 89 تا بهار 90 به صورت مراجعه به منازلِ نمونه ها و انجام مصاحبه توسط پرسشگران روانشناس آموزش ديده انجام شد. نتايج نشان داد که به طور کلی، 6/23 درصد از افراد 15 تا 64 ساله ساکن کشور دچار يک يا چند اختلال روانپزشکی در 12 ماه قبل از بررسی بودند. شيوع اختلالات زنان نسبت به مردان؛ افراد بيکار نسبت به افراد شاغل؛  افراد مطلقه/جدا شده/بيوه نسبت به افراد مجرد؛ شهری نسبت به روستايي؛ افراد بيسواد نسبت به افراد دانشگاهی و افراد دارای وضعيت اجتماعی و اقتصادی پايين نسبت به افراد با وضعيت اقتصادی اجتماعی بالاتر، بيشتر بود. ...... گزارش نهائی طرح آماده شده و در دست چاپ است و خلاصه اجرائی آن برای سياست گذاران، دست اندرکاران بهداشت روان و مسولين بهداشت و درمان کشور ارسال شده است. تاکنون 3 مقاله از اين مطالعه منتشر شده، يک مقاله برای مجله ارسال شده و دو مقاله در دست تهيه است.


 :مقالات-

- Hajebi, A., A. Motevalian, et al. (2012). "Telephone versus face-to-face administration of the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, for diagnosis of psychotic disorders." Compr Psychiatry 53(5): 579-583.

- Rahimi-Movaghar, A., M. Amin-Esmaeili, et al. (2014). "The Iranian Mental Health Survey: design and field procedures." Iran J Psychiatry 9 (2 ): 96-109.

- Amin-Esmaeili, M., S. A. Motevalian, et al. (2014). "Sheehan disability scale: translation and psychometric assessment of the Persian version." Iran J  psych 9 (3): (In print).

- Tarrahi, M. J., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2014). "Agreement between DSM-IV and ICD-10 criteria for opioid use disorders in two Iranian samples." Addict Behav 39(3): 553-557.

- خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها:

- Rahimi- Movaghar, A., M. Amin-Esmaeili, et al. (2013). The prevalence of substance use disorders in Iran: result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Radgoodarzi, R., M. Amin-Esmaeili, et al. (2013). The prevalence of mood disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Motevalian, A., A. Rahimi- Movaghar, et al. (2013). Iranian Mental Health Survey (IranMHS) in the general population aged 15-64 years: methodology and quality control. The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Hefazi, M., A. Hajebi, et al. (2013). The prevalence of violence and suicide in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Hajebi, A., V. Sharifi, et al. (2013). The prevalence of anxiety disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Amin Esmaeili, M., A. Rahimi- Movaghar, et al. (2013). The prevalence of psychiatric disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- دانلود تمام خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره


3- سند جامع تحقيقـات مبارزه همه جانبه با مواد و پيش سازهای غيرقانونی و اعتياد کشـور
- همکاران پروژه:
دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر حسن رفيعی، دکتر معصومه امين اسماعيلی و دکتر حميد صرامی
- شرح مختصر
:


 

4- بررسی رابطه ی اختلالات روانپزشکی با آسيب ها و صدمات جسمی

- همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی، دکتر ونداد شريفی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سيد عباس متوليان، دکتر ميترا حفاظی، دکتر رضا راد گودرزی
- شرح مختصر:
اين طرح که به عنوان بخشی از پيمايش ملی سلامت روان انجام شده است، به بررسی ارتباط آسيب‌ها و صدمات جسمی با اختلالات روانپزشکی می‌پردازد. با استفاده از داده‌های اين مطالعه، همکاران مرکز تحقيقات تروما نيز به بررسی ميزان بروز و هزينه‌های ناشی از آسيب‌ها و صدمات جسمی پرداختند
.

 

:مقالات-

- Hafezi-Nejad, N., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2014). "A nationwide population-based study on incidence and cost of non-fatal injuries in Iran." Injury Prevention Online First: 20 February 2014 doi:10.1136/injuryprev-2013-041127

- Sharif-Alhoseini, M., S. Saadat, et al. (2012). "Reliability of a patient survey assessing "Short Form Injury Questionnaire 7" in Iran." Chin J Traumatol 15(3): 145-147.


5- بررسی شيوع اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ و نيازهای پاسخ داده نشده ی اين افراد در حوزه ی خدمات سلامت روان

- همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی
شرح مختصر:
اين پژوهش به بررسی شيوع اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ با استفاده از يک ابزار ساختار يافته‌ی تشخيصی در دوازده ماه گذشته می‌پردازد. علاوه بر اين، تاثير اختلالات روانپزشکی و ديگر عوامل احتمالی مرتبط با پايبندی مطلوب به درمان نيز، از ديگر جنبه‌های مورد مطالعه در اين  طرح به شمار می‌رود. تهيه و اعتباريابی ابزارهای غربالگری مناسب برای تشخيص زودرس اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ نيز، از ديگر اهداف اين مطالعه محسوب می‌گردد.


6- تهيه منابع و کوريکولوم آموزشی برای مشاوره و آزمايش HIV

-
همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی
- شرح مختصر:
برای بسط و توسعه‌ی خدمات مشاوره و آزمايش HIV، کتبی در سطوح مختلف تخصصی نگاشته شده است. چهار کتاب مرجع آموزشی برای روانپزشکان، پزشکان، مشاوران و ديگر کارکنان بهداشتی برای مبحث مشاوره و آزمايش HIV به سفارش دفتر محترم مبارزه با ايدز وزارت بهداشت فراهم شده است. همچنين کارگاهی برای تربيت مشاورين مرجع با حضور دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی کشور برگزار گشته تا ايشان بتوانند به صورت آبشاری، آموزش‌های لازم را به مشاوران تحت نظر خود ارايه نمايند. انجام اين کارگاه‌های آبشاری نيز، توام با نظارت و ارزشيابی نگارندگان منابع بوده است.

:مقالات-

- مشاوره و آزمايش اچ آی وی، کتاب مرجع برای مشاوران اچ آی وی (متن کامل)

نويسندگان: بهرنگ شادلو، معصومه امين اسماعيلی و آفرين رحيمی موقر
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 156

- مشاوره و آزمايش اچ آی وی، کتاب مرجع پزشکان (متن کامل)

نويسندگان: بهرنگ شادلو، معصومه امين اسماعيلی و آفرين رحيمی موقر
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 206