• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
گروه اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی

اسامی گروه:


رئیس دپارتمان:


AWT IMAGE

اعضای گروه:


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGEسایر همکاران

- دکتر آفرین رحیمی موقر

- دکتر ونداد شریفی

- دکتر عباس متولیان

- دکتر احمد حاجبی


طرح های پژوهشی


پروژه های درحال اجرا


1- مطالعه کوهورت سلامت روان جمعیت عمومی ایران

- همکاران پروژه

دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر ونداد شریفی، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سید عباس متولیان
- شرح مختصر
طرح با هدف تعیین انسیدانس اختلالات شایع روانپزشکی و تعیین عوامل خطر و محافظت کننده بروز این اختلالات و تعیین سیر و پیش آگهی این اختلالات انجام می شود. طرح در مرحله نهائی کردن پروپوزال و تامین منابع مالی آن است. آین طرح در کنار شبکه کوهورت کشوری و بر روی جمعیت عمومی 15 تا 40 ساله انجام خواهد شد.)

2- مطالعه کوهورت معتادین

- همکاران پروژه:
 دکتر آفرین رحیمی موقر، خانم عابدی نیا، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر سید عباس متولیان
- شرح مختصر:
این طرح در قالب پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی توسط خانم عابدی نیا به استاد راهنمائی دکتر رحیمی موقر اجرا خواهد شد.  هدف ازاین طرح " ارزیابی سیر و روند، تغییر روش و نوع ماده مصرفی و تاریخچه طبیعی مصرف مواد غیر قانونی و پیامد های اجتماعی و سلامت ( روانی- جسمانی) مصرف مواد در ایران" می باشد .طرح در مرحله نهایی کردن پروپوزال و تامین منابع مالی آن است. طرح کوهورت کشوری است  و بر روی مصرف کنندگان مواد مخدر 18 تا 50 ساله اجرا خواهد شد.

3- استفاده ار رسانه های گروهی در پیشگیری از مصرف مواد محرک
 
- همکاران پروژه:
دکتر رضا قربان جهرمی، دکتر آفرین رحیمی موقر
- شرح مختصر:
با توجه به رشد فزاینده مصرف مواد محرک در چند سال اخیر بخصوص در قشر جوان جامعه ایران و پیامدها و آسیبهای جدی آن در حوزه سلامت از یک سو، و استفاده گسترده از رسانه های گروهی جهت اصلاح و تغییر نگرش بخش بزرگی از افراد در معرض خطر نسبت به مواد محرک از سوی دیگر، این مطالعه با هدف طراحی و اجرای یک کمپین یا کارزار رسانه ای به منظور پیشگیری از مصرف مواد محرک در جوانان انجام می شود.

4- مطالعه اعتباریابی ابزار غربالگری K6 برای سنجش اختلالات شدید و متوسط روانی
 
-
همکاران پروژه:
دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر سید عباس متولیان، دکتر احمد حاجبی، دکتر ونداد شریفی
- شرح مختصر:
این مطالعه با هدف هنجاریابی ابزاری کوتاه برای غربالگری اختلالات روانپزشکی انجام می شود و هدف کاربردی آن بکارگیری آن در پیمایش های دوسالانه وزارت بهداشت برای تعیین شاخص های مرتبط با سلامت روان در بین شاخص های کشوری عدالت در سلامت است.  طرح با حمایت وزارت بهداشت انجام می شود و در مرحله ورود اطلاعات است.

5- ارزیابی فرآیند و دستاوردهای مراکز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان (موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر)

- همکاران پروژه:
دکتر مینو محرز، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی و دکتر منیره فکری
- شرح مختصر:
هدف از این طرح، ارزیابی فرایندهای اجرایی مراکز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان و مقایسه آن با پروتکلها و مستندات مصوب، بررسی دستاوردهای طرح و مقایسه آن با دستاوردهای مورد انتظار، بررسی تاثیر این اقدامات بر الگوی مصرف مواد افراد دستگیر شده، رفتارهای پر خطر آنان، هنگام ترخیص و سه ماه بعد می باشد. (طرح در مرحله شروع کار میدانی است)

6- طراحی برنامه ادغام پیشگیری درمان و کاهش آسیب ناشی از مصرف الکل در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

- همکاران پروژه:
دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر انوشه صفرچراتی؛ دکتر علیرضا نوروزی، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر بهرنگ شادلو، دکتر بابک روشنائی مقدم
- شرح مختصر:
با توجه به شیوع  مصرف الکل و آسیب آن در جامعه و با توجه به توانمندی ساختاری شبکه بهداشت و درمان، این طرح با هدف تولید برنامه و بسته خدمتی که قابل ادغام در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه باشد و اثر پیشگیرانه  و کاهش آسیب بر روی مصرف الکل داشته باشد تهیه شده است.  پروپوزال طرح آماده شده و منبع مالی آن وزارت بهداشت است.

7-توسعه و بررسی اثربخشی یک رویکرد مهارت سازی موسوم به "به سوی جاده سلامتی" در رفتارهای پرخطر جنسی زنان با اختلالات مصرف مواد؛ یک مطالعه ترکیبی

8- ارزشیابی فرآیند اعتیاد قبل از ازدواج

- همکاران پروژه:

دکترعفت مرقاتی خویی، دکتر عباس متولیان، جواد ترکمن نژاد،علیرضا بیات

- شرح مختصر:

این مطالعه فرآیند آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج را ارزشیابی و پیامدهای حاصل را با استفاده از آزمونها آماری بررسی خواهد کرد. توصیف و تفسیر فرایند اجرای آزمایشات قبل از ازدواج، اعتیاد بویژه می تواند منجر به کشف مفاهیم و فاکتورهای مؤثری شود که یک چهارچوب نظری معناداری را تولید کند برای بهینه سازی عملکرد مراکز و ضمنا برای مطالعاتی که هدف آنها ارزیابی اثر بخشی آزمایش اجباری اعتیاد قبل از ازدواج می باشد. نتایج این مطالعه نه تنها چگونگی تأثیر آزمایشات اعتیاد قبل از ازدواج را در پیامدهای ازدواج نشان خواهد داد بلکه چگونگی عملکرد و ارائه خدمات قبل و بعد از آزمایشات را در مراکز شناسایی خواهد کرد.


پروژه های انجام شده


1- بررسی شیوع بیماری های عفونی در مصرف کنندکان تزریقی مواد و عوامل مرتبط با آن در تهران


- طرح دهندگان:
دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر عمران محمد رزاقی، دکتر الهه سهیمی ایزدیان
- سایر همکاران پروژه:
دکتر معصومه امین اسماعیلی و دکتر احمد رضا بغستانی
- شرح مختصر:
هدف از این مطالعه بررسی شیوع عفونت با ویروس HIV، هپاتیت C، هپاتیت B و سیفلیس در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد در تهران در سال 1385، متغیرهای جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی، شدت سوءمصرف مواد، بررسی دانش، نگرش و رفتار در مورد ایدز و هپاتیت، بررسی همراهی بین عوامل ذکر شده فوق با نتایج عفونتهای HIV، HCV، HBV و سیفلیس در جمعیت مورد مطالعه بوده است. نتایج بیانگر شیوع ، 7/10 درصدی عفونت با ویروس ایدز،  5/34 درصد عفونت با ویروس هپاتیت C و  7/50 درصدی تماس با ویروس هپاتیت B بوده و ........ از این مطالعه دو مقاله منتشر شده و یک مقاله در دست چاپ است

 :مقالات-

- Amin-Esmaeili, M., E. M. Razzaghi, et al. (2008). A comparative study on blood- borne infection among new and old injecting drug users (IDUs) in Tehran. The 8th annual congress of Iranian psychiatric association. Tehran, Iran

Rahimi-Movaghar, A., E. M. Razaghi, et al. (2010). "HIV, hepatitis C virus, and hepatitis B virus co-infections among injecting drug users in Tehran, Iran." Int J Infect Dis 14(1): e28-33 -

- Amin-Esmaeili, M., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2012). "Factors Correlated With Hepatitis C and B Virus Infections Among Injecting Drug Users in Tehran, IR Iran [DOI: 10.5812/HepatMon.806]." Hepatitis Monthly 12(1): 24-32

- Rahimi-Movaghar, A., E. M. Razaghi, et al. (2009). Patterns of sexual behaviours among injection drug users in Tehran, Iran. IHRA's 20th International Conference. Thailand, International Harm Reduction Association.


2- پیمایش ملی سلامت روان (90-1389)، شیوع، شدت و هزینه های اختلالات روانی و بهره مندی از خدمات
 
-
همکاران پروژه:
 دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر ونداد شریفی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سید عباس متولیان، دکتر میترا حفاظی، دکتر رضا راد گودرزی
- شرح مختصر:
پیمایش ملی سلامت روان با اهداف زیر انجام شد:
1)
تعیین شیوع اختلالات روانی 12 ماه گذشته در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور، 2) تعیین میزان شدت اختلالات روانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور، 3) تعیین میزان استفاده از خدمات سلامت روان و انواع آنها در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور و 4) تعیین هزینه های ابتلا به اختلالات روانی و نحوه پرداخت آن. این پیمایش یک مطالعه مقطعی است که بر روی 7886 نفر از جمعیت 15 تا 64 ساله ایرانی ساکن کشور که بر اساس نمونه گیری تصادفی سه مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع آوری داده ها در فاصله زمانی زمستان 89 تا بهار 90 به صورت مراجعه به منازلِ نمونه ها و انجام مصاحبه توسط پرسشگران روانشناس آموزش دیده انجام شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، 6/23 درصد از افراد 15 تا 64 ساله ساکن کشور دچار یک یا چند اختلال روانپزشکی در 12 ماه قبل از بررسی بودند. شیوع اختلالات زنان نسبت به مردان؛ افراد بیکار نسبت به افراد شاغل؛  افراد مطلقه/جدا شده/بیوه نسبت به افراد مجرد؛ شهری نسبت به روستایی؛ افراد بیسواد نسبت به افراد دانشگاهی و افراد دارای وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین نسبت به افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالاتر، بیشتر بود. ...... گزارش نهائی طرح آماده شده و در دست چاپ است و خلاصه اجرائی آن برای سیاست گذاران، دست اندرکاران بهداشت روان و مسولین بهداشت و درمان کشور ارسال شده است. تاکنون 3 مقاله از این مطالعه منتشر شده، یک مقاله برای مجله ارسال شده و دو مقاله در دست تهیه است.


 :مقالات-

- Hajebi, A., A. Motevalian, et al. (2012). "Telephone versus face-to-face administration of the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, for diagnosis of psychotic disorders." Compr Psychiatry 53(5): 579-583.

- Rahimi-Movaghar, A., M. Amin-Esmaeili, et al. (2014). "The Iranian Mental Health Survey: design and field procedures." Iran J Psychiatry 9 (2 ): 96-109.

- Amin-Esmaeili, M., S. A. Motevalian, et al. (2014). "Sheehan disability scale: translation and psychometric assessment of the Persian version." Iran J  psych 9 (3): (In print).

- Tarrahi, M. J., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2014). "Agreement between DSM-IV and ICD-10 criteria for opioid use disorders in two Iranian samples." Addict Behav 39(3): 553-557.

- خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها:

- Rahimi- Movaghar, A., M. Amin-Esmaeili, et al. (2013). The prevalence of substance use disorders in Iran: result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Radgoodarzi, R., M. Amin-Esmaeili, et al. (2013). The prevalence of mood disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Motevalian, A., A. Rahimi- Movaghar, et al. (2013). Iranian Mental Health Survey (IranMHS) in the general population aged 15-64 years: methodology and quality control. The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Hefazi, M., A. Hajebi, et al. (2013). The prevalence of violence and suicide in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Hajebi, A., V. Sharifi, et al. (2013). The prevalence of anxiety disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- Amin Esmaeili, M., A. Rahimi- Movaghar, et al. (2013). The prevalence of psychiatric disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey (IranMHS). The 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric Association, the Iranian Psychiatric Association.

- دانلود تمام خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره


3- سند جامع تحقیقـات مبارزه همه جانبه با مواد و پیش سازهای غیرقانونی و اعتیاد کشـور
- همکاران پروژه:
دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر حسن رفیعی، دکتر معصومه امین اسماعیلی و دکتر حمید صرامی
- شرح مختصر
:


 

4- بررسی رابطه ی اختلالات روانپزشکی با آسیب ها و صدمات جسمی

- همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر ونداد شریفی، دکتر احمد حاجبی، دکتر سید عباس متولیان، دکتر میترا حفاظی، دکتر رضا راد گودرزی
- شرح مختصر:
این طرح که به عنوان بخشی از پیمایش ملی سلامت روان انجام شده است، به بررسی ارتباط آسیب‌ها و صدمات جسمی با اختلالات روانپزشکی می‌پردازد. با استفاده از داده‌های این مطالعه، همکاران مرکز تحقیقات تروما نیز به بررسی میزان بروز و هزینه‌های ناشی از آسیب‌ها و صدمات جسمی پرداختند
.

 

:مقالات-

- Hafezi-Nejad, N., A. Rahimi-Movaghar, et al. (2014). "A nationwide population-based study on incidence and cost of non-fatal injuries in Iran." Injury Prevention Online First: 20 February 2014 doi:10.1136/injuryprev-2013-041127

- Sharif-Alhoseini, M., S. Saadat, et al. (2012). "Reliability of a patient survey assessing "Short Form Injury Questionnaire 7" in Iran." Chin J Traumatol 15(3): 145-147.


5- بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ و نیازهای پاسخ داده نشده ی این افراد در حوزه ی خدمات سلامت روان

- همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی
شرح مختصر:
این پژوهش به بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ با استفاده از یک ابزار ساختار یافته‌ی تشخیصی در دوازده ماه گذشته می‌پردازد. علاوه بر این، تاثیر اختلالات روانپزشکی و دیگر عوامل احتمالی مرتبط با پایبندی مطلوب به درمان نیز، از دیگر جنبه‌های مورد مطالعه در این  طرح به شمار می‌رود. تهیه و اعتباریابی ابزارهای غربالگری مناسب برای تشخیص زودرس اختلالات روانپزشکی در افراد HIV+ نیز، از دیگر اهداف این مطالعه محسوب می‌گردد.


6- تهیه منابع و کوریکولوم آموزشی برای مشاوره و آزمایش HIV

-
همکاران پروژه:
دکتر بهرنگ شادلو، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی
- شرح مختصر:
برای بسط و توسعه‌ی خدمات مشاوره و آزمایش HIV، کتبی در سطوح مختلف تخصصی نگاشته شده است. چهار کتاب مرجع آموزشی برای روانپزشکان، پزشکان، مشاوران و دیگر کارکنان بهداشتی برای مبحث مشاوره و آزمایش HIV به سفارش دفتر محترم مبارزه با ایدز وزارت بهداشت فراهم شده است. همچنین کارگاهی برای تربیت مشاورین مرجع با حضور دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی کشور برگزار گشته تا ایشان بتوانند به صورت آبشاری، آموزش‌های لازم را به مشاوران تحت نظر خود ارایه نمایند. انجام این کارگاه‌های آبشاری نیز، توام با نظارت و ارزشیابی نگارندگان منابع بوده است.

:مقالات-

- مشاوره و آزمایش اچ آی وی، کتاب مرجع برای مشاوران اچ آی وی (متن کامل)

نویسندگان: بهرنگ شادلو، معصومه امین اسماعیلی و آفرین رحیمی موقر
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 156

- مشاوره و آزمایش اچ آی وی، کتاب مرجع پزشکان (متن کامل)

نویسندگان: بهرنگ شادلو، معصومه امین اسماعیلی و آفرین رحیمی موقر
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 206