• 07:44
 • |
 • پنجشنبه 4 خرداد 1396
 • |
 • mail
 • |
 • map
آزمايشگاه ژنتيک

- هدف آزمايشگاه:


آزمايشگاه ژنتيک مرکز ملی مطالعات اعتياد، بعنوان يکی از زير مجموعه های دپارتمان علوم پايه مرکز، با هدف انجام مطالعات بر روی الگوهای ژنتيکی ابتلا به اعتياد در جمعيت ايران راه اندازی شد و اميدواريم بتواند گامی هر چند کوچک در راستای کشف مکانيسم های دقيق ملکولی و ژنتيکی اعتياد و راه های پيشگيری و درمان اين معضل بردارد. همچنين، يافتن مکانيسم های مسئول در انتقال ژن های معيوب دخيل در اعتياد از نسلی به نسل ديگر (اپی ژنتيک اعتياد) نيز از اهداف آزمايشگاه ژنتيک می باشد.

در اين آزمايشگاه امکانات انجام مطالعاتی از قبيل تعيين چند شکلی ژن ها ، سنجش ميزان بيان mRNA و ميزان بيان پروتئين فراهم بوده و با دارا بودن تجهيزات پيشرفته و جديد محيطی مناسب جهت انجام پايان نامه های دانشجويی و طرح های تحقيقاتی می باشد.


- رئيس دپارتمان:


AWT IMAGE

- رئيس آزمايشگاه:


AWT IMAGE

- اعضای اصلی:


 • دکتر ميترا سادات سادات شيرازی
 • mitra_sadat@yahoo.com
  - پژوهش های انجام شده
  1- ررسی اثر وابستگی به اوپيوئيدها بر ميزان بيان ژن زير واحد NR3A گيرنده NMDA گلوتاماتی در قسمت های مختلف مغز موش سوری به روش Real-time PCR

 - طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست، نسيم وثوقی، فاطمه حسينی قان

- شرح مختصر:

- مقالات: در حال داوری

2- بررسی موتاسيون های اگزون سوم ژن گيرنده اپيوئيدی مو در افراد معتاد به مواد مخدر اوپيوئيدی

- طرح دهندگان: علی گودرزی ، نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

- ساير همکاران طرح: امين ديناروند، مهرداد هاشمی، رسول ديناروند، فهيمه استادزاده ، احد خوش زبان

- شرح مختصر:

- مقالات:

- Mu Opioid Receptor Gene: New Point Mutations in Opioid Addicts (basic and clinical neuroscience, 2014, 5(1): 18-21)


3-  بررسی ميزان بيان ژن های زير واحدهای NR2D و NR3B گيرنده NMDA گلوتاماتی در لکوسيت های تک هسته ای خون محيطی افراد معتاد به مواد مخدر اوپيوئيدی

- طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، علی گودرزی

- ساير همکاران طرح: محمود صداقتی ، آذرخش مکری

- شرح مختصر:

- مقالات:

- Expression of NR3B but not NR2D subunit of NMDA receptor in human blood lymphocytes can serve as a suitable peripheral marker for opioid addiction studies (European Journal of Pharmacology, 2010, 633(1-3):50-54)


4- بررسی ميزان بيان اسپلايس واريانت های ژن گيرنده مو اوپيوئيدی در لنفوسيت های خون محيطی افراد معتاد به مواد مخدر اوپيوئيدی

- طرح دهندگان: محمدرضا نوری-دلوئی، نسيم وثوقی، علی گودرزی ، محمدرضا زرين دست

- شرح مختصر:

- مقالات:

- Expression of mu opioid receptor splice variants mRNA in human blood lymphocytes: A peripheral marker for opioid addiction studies (International Immunopharmacology, 2009, 9(7-8): 1016-1020)


5- بررسی اثر مهار ترانسپورترهای گابا در بيان انتقال دهنده های يون کلر NKCC1,KCC2 در مغز موش صحرايی در طی دوره ی تکوينی

- طرح دهندگان: آمنه شاهرخی، غلامرضا حسن زاده ، محمدرضا زرين دست، نسيم وثوقی

- ساير همکاران طرح: ساناز افتخاری، محمدتقی جغتايی

-شرح مختصر:

- مقالات:

- The effect of tiagabine on physical development and neurological reflexes and their relationship with the [gamma]-aminobutyric acid switch in the rat cerebral cortex during developmental stages (Behavioral Pharmacology, 2013, 24(7): 561-568)


6- بررسی ميزان بيان ژن های زير واحدهای NR2A, NR3A گيرنده NMDA گلوتاماتی در لکوسيت های تک هسته ای خون محيطی افراد معتاد به مواد مخدر Opiate

- طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، علی گودرزی، رضا روزافزون

-شرح مختصر:

- مقالات:

- Expression of NMDA receptor subunits in human peripheral blood lymphocytes in opioid addiction (European Journal of Pharmacology, 2010, 638(1-3): 29-32)


7- بررسی چند شکلی يا ميزان بيان ژن های گيرنده های دوپامينی (D1-Like & D2-Like) در لکوسيت های تک هسته ای خون محيطی افراد معتاد به مواد مخدر اپيت (Opiate)

- طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست، علی گودرزی، نسيم وثوقی

- ساير همکاران طرح: آذرخش مکری، محمود صداقتی

-شرح مختصر:

- مقالات:

- Dopamine receptors in human peripheral blood lymphocytes: Changes in mRNA expression in opioid addiction (European Journal of Pharmacology, 2009, 615(1-3): 218–222)


8- بررسی ميزان بيان mRNA گيرنده های دوپامينی D‏3, D4,D5 در لنفوسيت های خون محيطی افراد معتاد به بازی های کامپيوتری در مقايسه با افراد سالم 

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

ساير همکاران طرح: زين العابدين زارعی، ميترا سادات سادات شيرازی

-شرح مختصر:

مقالات: در حال داوری


طرح های در حال اجرا:


1- بررسی نقش کروموزوم x ( مادری يا پدری ) در سير گرايش به اعتياد در زنان معتاد به مواد مخدر

طرح دهندگان: علی گودرزی، نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، بهنام ابهريان

ساير همکاران طرح: ميترا سادات سادات شيرازی

شرح مختصر:

2- بررسی دخالت ميزان بيان ژن های گيرنده های دوپامينی D4 و D5 مغزی و لنفوسيتی در استعداد وابستگی به مرفين در رت

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، ميترا سادات سادات شيرازی

شرح مختصر:

3- بررسی اثر وابستگی به مرفين بر سطح بيان ژن زير واحد NR3B گيرنده NMDA گلوتاماتی در قسمت های مختلف مغز رت آزمايشگاهی

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

ساير همکاران طرح: ميترا سادات سادات شيرازی، شهرزاد نظری

شرح مختصر:

4- بررسی نقش ميزان بيان ژن های زيرواحدهای NR3A و NR3B گيرنده NMDA مغزی و لنفوسيتی در استعداد وابستگی به مرفين در رت آزمايشگاهی

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

ساير همکاران طرح: ميترا سادات سادات شيرازی، شهرزاد نظری

شرح مختصر:

5- بررسی اثر اختلال ريتم سيرکادين بر ميزان بيان زيرواحدهای گيرنده NMDA در قسمت های مختلف مغز موش صحرايی و تأثير آن بر ميزان مصرف و شدت وابستگی به مورفين خوراکی

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، بهزاد گرمابی

شرح مختصر:

6- بررسی تاثير تحريک مغناطيسی هدايت شده مغزی مکرر (rTMS ) بر بهبود حافظه کاری و ارتباط آن با بيومارکرهای محيطی

طرح دهندگان: ياسمن باقرزاده ، نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

شرح مختصر:

7- بررسی ميزان اختلال در بيان ژنهایDRD2 ، DRD4 و COMT در افرادی که بدنبال مواجهه با استرس شديد بيماری اسکيزوفرنيا را از خود بروز داده اند و خانواده آنها

طرح دهندگان: زيبا آقا ملکی، محمدرضا زرين دست، نسيم وثوقی، حميد مصطفوی عبدالملکی

شرح مختصر:

8- بررسی اثر اختلال ريتم سيرکادين بر روی ميزان مصرف و شدت وابستگی به مورفين خوراکی و ارتباط آن با نحوه بيان گيرنده D1 دوپامينی، آنزيم تيروزين هيدروکسيلاز و ژن های Clock

طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست، نسيم وثوقی، بهزاد گرمابی، مهرداد وثوق

شرح مختصر:

9- بررسی نقش پپتيد CART در قسمتهای مختلف مغز موش صحرايی در روند وابستگی به مورفين و حساسيت زايی آن و ارتباط آن با گيرنده NMDA گلوتاماتی

طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست، نسيم وثوقی، عاطفه بخت آزاد

ساير همکاران طرح: محمد ناصحی، کيان اعظمی

شرح مختصر:

10- مقايسه سطح زيرواحدهای گيرنده دوپامين بر روی سلول های مونونوکلئار خون محيطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار قوی با گروه کنترل

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

ساير همکاران طرح: عادله مصطفی نژاد، ميترا سادات سادات شيرازی

شرح مختصر:

11- بررسی اثر بخشی درمان تکميلی ممانتين به سرترالين درافسردگی ماژور با شدت متوسط تا شديد و تاثير ترکيب اين دو دارو روی بيان ژنهای Bcl-xl و Bax در هيپوکامپ مغز موش صحرايی و علائم رفتاری در مدل حيوانی افسردگی

طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست، آناهيتا ترکمان بوترابی، نسيم وثوقی، ميثم عميدفر

ساير همکاران طرح: غلامرضا حسن زاده، اردشير اکبرآبادی

شرح مختصر:

12- بررسی ميزان بيان گيرنده های دوپامينی در لنفوسيت های خون محيطی افراد مبتلا به  food addiction

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، ميترا سادات سادات شيرازی

ساير همکاران طرح: شهرزاد نظری

شرح مختصر:

13- بررسی ميزان بيان mRNA گيرنده های گلوتاماتی در لنفوسيت های خون محيطی افراد معتاد به بازيهای کامپيوتری در مقايسه با افراد سالم

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست

ساير همکاران طرح: ميترا سادات سادات شيرازی، بنت الهدی عليزاده

شرح مختصر:

14- بررسی ميزان بيان mRNA گيرنده های دوپامينی در لنفوسيت های خون محيطی افراد وابسته به مت آمفتامين سايکوتيک و غير سايکوتيک و خانواده آن ها

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، ميترا سادات سادات شيرازی

شرح مختصر:

15- بررسی سطح بيان زيرواحدهای گيرنده دوپامينی در خون افراد معتاد تحت درمان با متادون ، تنتور اوپيوم و گروه NA در مقايسه با افراد غير معتاد

طرح دهندگان: نسيم وثوقی، محمدرضا زرين دست، ميترا سادات سادات شيرازی

ساير همکاران طرح: زين العابدين زارعی، اقبالی

شرح مختصر:

16- مقايسه سطح زيرواحدهای گيرنده NMDA بر روی سلول های مونونوکلئار خون محيطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار قوی با گروه کنترل

طرح دهندگان: محمدرضا زرين دست،  نسيم وثوقی

ساير همکاران طرح: فائزه گوهری، ميترا سادات سادات شيرازی

شرح مختصر:

17- نقش رسپتورهایNMDA ناحيه هيپوکامپ پشتی در اثرات MDMA و مت آمفتامين بر يادگيری و حافظه

طرح دهندگان: مرضيه قادری ، محمدرضا زرين دست،  آمنه رضايوف ، نسيم وثوقی

شرح مختصر: