• 07:40
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
رحيمه عظيمی
  1.   مشخصات فردی  
                                                                                                                                                                                                                 AWT IMAGE

- نام: رحيمه                                                                                      

- نام خانوادگی: عظيمی

- سمت: مسئول واحد روانشناسی کلينيک متادون

- سوابق تحصيلی : کارشناس روان شناسی بالينی

                         کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

- آدرس: ميدان قزوين .خيابان کارگر جنوبی .پلاک 669 صندوق پستی 664-14145

- تلفن :55400240 

- ايميل: azimi.rh@gmail.com


II . سوابق شغلی


- بيمارستان روانپزشکی آزادی :1384

- همکاری با NGO  همياران سلامت روان: 1384

- هيئت تحريريه نشريه داخلی بهزيستی استان تهران :1384

- مشاور در شهرداری منطقه 20 :1385

- مشاورمرکز بازتوانی اتی پاک وابسته به سازمان بهزيستی :1386      

- سخنران مسائل روان شناسی در شهرداری شهرری :85-86

- مدرس جلسات MMT  ادواری روان شناسان :1387

- مدرس جلسات دوره هم آموزی روان شناسان شاغل در مراکز اعتياد در بهزيستی استان تهران:1389

- روانشناس و پژوهشگر در درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتياد 1385 (تا کنون)

- کارشناس مسئول واحد روان شناسی کلينيک متادون 1385 (ادامه دارد)

- مشاور مرکز درمان سوءمصرف مواد دکتر ايمانی :1389 (تا کنون)

- سرپرست واحد روان شناسی مرکز درمان سوء مصرف مواد موج سلامتی : 1392

- مدرس دوره های مدون اعتياد در دانشگاه علوم پزشکی تهران  (ادامه دارد)

- کارشناس گروه درمانی مرکز ملی مطالعات اعتياد: 1392- تاکنون


III. سوابق آموزشی

 


 

- شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات غير دارويی مقدماتی در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات غير دارويی پيشرفته در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات دارويی در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در برنامه حضوری مشکلات و موانع شايع درمان سوء مصرف مواد و آسيب های روانی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در برنامه حضوری مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد مخدر با تاکيد بر خانواده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاههای ماهانه  آموزشی مداخلات غير داروئی مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران  به عنوان مجری و  مدرس دوره

- شرکت در کارگاههای ماهانه آموزشی مداخلات غيردارويی ميانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مجری و مدرس دوره

- شرکت در کارگاه اصول مشاوره و توانمندسازی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاه آموزشی نورومدولاسيون  توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاه آموزشی مصاحبه انگيزشی برای درمان بيماران مقاوم به درمان مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل در ايران

- درمان شناختی رفتاری برای سوءمصرف کنندگان مواد توسط مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل در ايران

- شرکت در کارگاه آموزشی درمان بيماران نوجوان وابسته به مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل در ايران

- شرکت در کارگاه آموزشی درمان بيماران محرک با مدل ماتريکس توسط دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل در ايران

- شرکت در کارگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد مخدر به کمک تنتور اپيوم

- شرکت در کارگاه اختلالات شايع روانپزشکی در طب عمومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

- شرکت در کارگاه ارزيابی سلامت جنسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران


IV. مقالات و ترجمه

 


 

- ارائه پوستر مقاله با عنوان اثربخشی روان درمانی مدل ماتريکس در درمان بيماران کلينيک MMT  در کنگره کاهش آسيب (MENHRA) لبنان. 2011


 .Vسوابق پژوهشی

 


 

- همکاری در تدوين پروتکل درمان ماتريکس در ايران با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتياد

- همکاری در پژوهش بررسی علت تغيير ماده مصرفی در ميان مصرف کنندگان مواد در ايران با همکاری دانشگاه سانفرانسيسکو و مرکز تحقيقات  ايدز ايران

- همکاری در طرح پژوهشی مقايسه اثردرمانی متادون و ليتيم دردرمان نگهدارنده معتادان به مواد افيونی درمرکز ملی مطالعات اعتياد


- دريافت PDF رزومه