• 07:44
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اعضای کلينيک

مشخصات فردی


دکتر محمد رضا حدادی

متولد 1347 مشهد    

آدرس : ايران، تهران، خيابان کارگرجنوبی، ميدان قزوين، شماره 669، مرکز ملی مطالعات اعتياد

کد پستی 16357-13366

تلفن: 55423728

دورنگار: 55412232

صندوق پستی: 664- 14145    

پست الکترونيک : mr-hadadi@tums.farabi.ac.ir  


سوابق تحصيلی و دانشگاهی


- ديپلم علوم تجربی 1365 دبيرستان آزادی منطقه 4 تهران

- دکترای پزشکی عمومی 1372 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- دوره وازکتومی بدون تيغ (NSV) ، 1378، مرکزبهداشتی درمانی شهيد جعفری ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

- دوره آموزش نظری/عملی" درمان وابستگی به مواد افيونی با داروهای آگونيست " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران

- کارگاه " درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی در بيمارستان سنت جورج دانشکده پزشکی دانشگاه لندن انگلستان 1383

- " برنامه متمرکز اعتياد : درمان، پژوهش،آموزش و پيشگيری " بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل 1386

- دانشجو دکترا تخصصی "مطالعات اعتياد"  گروه علوم اعصاب دانشکده فناوريهای نوين، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390 تا کنون


سوابق آموزشی و پژوهشی


- سخنرانی در گارکاههای " درمان نگهدارنده با متادون " وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1382

- سخنرانی در کارگاه " درمان نگهدارنده با متادون " سازمان بهزيستی کشور1383

- سخنرانی در کارگاههای" درمان نگهدارنده با متادون " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران 1384 تا کنون

- سخنرانی در برنامه های مدون يک روزه آموزش مداوم پزشکان عمومی " اعتياد " جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383

- همکاری در برنامه پژوهشی " درمان نگهدارنده متادون " سازمان بهداشت جهانی و مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران

- همکاری در پروژه " ارزيابی سريع اورژانسهای مسموميت کشور " انجمن علمی سم شناسی، 1381

- همکاری در پروژه " درمان سوء مصرف مواد و پيشگيری از ايدز " دانشگاه ييل و مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران 1386- 1383

- همکار پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کلينيک اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد سال 1384

- سخنرانی در " همايش درمان های سوء مصرف مواد مخدر با تاکيد بر درمان های نگهدارنده " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386 


سوابق شغلی


- خدمت نظام وظيفه در ستاد فرماندهی منطقه غرب ارتش جمهوری اسلامی ايران 1374-1372

- طرح نيروی انسانی و خارج از مرکز در مرکز خدمات بهداشتی درمانی روستائی گنجوان استان ايلام، 1376- 1374

- پزشک مراکز درمان خود معرف اعتياد سازمان بهزيستی استان تهران ( شهيد فاميلی شهيد اشرفی ...)، 1378- 1376

- پزشک اورژانس و درمانگاه بيمارستان شهيد باهنر وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 1380- 1375

- پزشک و از موسسين چکاپ کلينيک مرکز کنترل سلامتی ايران، 1381- 1378

- پزشک مرکز درمان و بازتوانی سرپائی و بستری اعتياد جمعيت آفتاب، 1384- 1382

- پزشک کلينيک نالترکسون بيمارستان روزبه، 1381- 1380

- پزشک کلينيک متادون درمانگاه اعتياد بيمارستان روزبه، 1381- 1382

- پزشک کلينيک متادون درمانگاه اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، 1382 تا کنون

- پزشک و مسئول کلينيک بوپرنورفين درمانگاه اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، 1386 تا کنون

- موسس و مسئول فنی مرکز درمان و باز توانی سرپائی اعتياد نيکان، 1387- 1385

- موسس و مسئول فنی مرکز کاهش آسيب اعتياد نيکان، 1386- 1385

- موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد نيکان، 1387 تا کنون


سمينارها و کارگاهها


- کارگاه و سمينار " درمانهای نگهدارنده در سوء مصرف مواد افيونی "، موسسه مطالعات علوم شناختی و شبکه همکاران سلامتی، ايران، تهران،1381

- کارگاه " ديدگاههای زِيست شناختی و روانی اجتماعی و مداخلات داروئی وغيرداروئی در سوء مصرف مواد"، موسسه مطالعات علوم شناختی و دانشگاه کارولينسکا سوئد، ايران، تهران، 1381

- کارگاه " درمانهای نوين داروئی و غيرداروئی سوء مصرف مواد " موسسه مطالعات علوم شناختی و دانشگاه ييل، ايران، تهران، 1382

- کارگاههای " درمان نگهدارنده متادون " وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 1382

- " کارگاه درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی، بيمارستان سنت جورج ، دانشکده پزشکی دانشگاه لندن، انگلستان، لندن، 1383  

- " برنامه متمرکز دراعتياد: درمان،  پژوهش، آموزش و پيشگيری "، بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل، ايالات متحده آمريکا، 1386

- کارگاه " تعيين راهکارهای ارتقاء  برنامه های کنترل ايدز در سوء مصرف کنندگان تزريقی : چالشها و موانع "، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ايران، تهران، 1386  

- همايش " درمانهای سوءمصرف مواد مخدر با تاکيد بر درمان نگهدارنده " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران دانشگاه علوم پزشکی تهران،1386

- سمِنارمنطقه ای " کاهش آسيبهای مصرف مواد در خاورميانه و آسيای ميانه " ستاد مبارزه با مواد مخدر و  دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل،1387 

- اولين همايش منطقه ای " انجمن کاهش آسيب خاورميانه و شمال آفريقا" ، بيروت، لبنان، 1388


عضويت ها و مجوزهای حرفه ای


- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران 1372

- انجمن پزشکان عمومی ايران

- پروانه مطب شهر تهران

- پروانه فعاليت مرکز درمان و بازتوانی سرپائی اعتياد نيکان

- پروانه فعاليت مرکز کاهش آسيب اعتياد نيکان

- پروانه فعاليت مرکز درمان سوء مصرف مواد نيکان


فرصتهای مطالعاتی


- کارگاه " درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی در بيمارستان سنت جورج دانشکده پزشکی دانشگاه لندن، انگلستان، لندن، 1383

- " برنامه متمرکز اعتياد : درمان ، پژوهش، آموزش و پيشگيری " بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل، ايالات متحده آمريکا، 1386


تجارب رسانه ای


- مشاور مهمان در برنامه های متعدد راديوئی درباره اعتياد و درمانهای نگهدارنده

- مشاور علمی فيلم مستند درباره محرک ها بنام " اکستاسی "


زمينه های مورد علاقه


- مداخلات دارويی در سوء مصرف مواد

- مداخلات نوين غيردارويی در سوء مصرف مواد

- اختلالات اعتيادی غيرمواد

- پژوهشهای بين المللی برای مقايسه اثربخشی روشهای مشابه در جوامع گوناگون

 

 

                   

AWT IMAGE

v دکتر بهرنگ شادلو

مدير قطب آموزشی

متولد 1356

سوابق تحصيلی:

· پسا دکترای روانپزشکی ايدز از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393

· بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388

· پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

سوابق علمی-اجرايی:

پژوهشگر در مرکز تحقيقات ايدز در سال‌های 90 تا 92

مدير قطب آموزشی منطقه‌ای مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران از سال 92 تا کنون

عضو کميته همايش‌های انجمن علمی روانپزشکان ايران

عضو کميته اجرايی همايش ساليانه روانپزشکی ايران

مدرس در کارگاه مشاوره HIV – آموزش مشاوران مرجع

ناظر کارگاه‌های استانی مشاوره HIV

مدرس واحد بهداشت روان دوره‌ی MPH گرايش اعتياد

مدرس کارگاه‌های MMT مرکز ملی مطالعات اعتياد

مدرس کارگاه مهارت‌های ارتباط برای دانشجويان پزشکی

علائق:

مطالعات اپيدميولوژيک اعتياد

مداخلات پيشگيرانه در حوزه‌ی اعتياد و ديگر رفتارهای پرخطر

روانپزشکی HIV/AIDS

بهداشت روان و رفتارهای پرخطر در افراد مبتلا به HIV/AIDS

برنامه‌های کاهش آسيب برای کاهش انتقال HIV

DR. Shadloo CV