• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه درمان نگهدارنده با دارو های آگونيست ويژه پزشکان
     

آموزش درمانهای سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشکان
• ضرورت دوره
بار مرتبط با وابستگی به مواد در کشور بعد از سوانح و حوادث، بيماری‌های قلبی و عروقی و افسردگی در جايگاه چهارم طبقه-بندی بار بيماری‌ها قرار دارد. بار وابستگی به مواد در برخی زيرگروه‌ها نظير مردان جوان بعد از سوانح و حوادث در مقام دوم بار بيماری‌ها قرار دارد. اين واقعيت‌ها نشان می‌دهند تأمين درمان اختلالات مصرف مواد در ارتقای سلامت جامعه اهميت بالايی دارد. برنامه درمان نگهدارنده با داروهای آگونيست و آگونيست-آنتاگونيست مؤثرترين مداخلات در درمان اعتياد به مواد افيونی و کاهش آسيب‌های مرتبط با آن نظير انتقال اچ‌آی‌وی به حساب می‌آيد.. از سال 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب قانونی برای صدور مجوز مراکز درمان سوءمصرف مواد را طراحی و ابلاغ نمود. مراکز مذکور در صورت اخذ مجوز واحد درمان با داروهای آگونيست (متادون) و آگونيست- آنتاگونيست (بوپرنورفين) از معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجاز هستند نسبت به درمان با اين داروها اقدام نمايند. به منظور تقويت آموزش‌های ارايه شده در زمينه درمان سوء مصرف مواد در دوره پزشکی عمومی و آشنايی نظری و عملی با نحوه اجرای درمان نگهدارنده با داروهای آگونيست و آگونيست-آنتاگونيست، پيش‌بينی شده که کليه پزشکان مسئولين فنی و پزشکان درمانگر مراکز درمان سوء مصرف مواد، در دوره مذکور شرکت نمايند.
• شرايط فراگيران
شرکت کنندگان اين دوره ها، پزشکان(MD) - روانپزشکان- متخصص بيهوشی - پزشکی قانونی هستند.
• اعمالی که پس از طی دوره و دريافت گواهی حرفه ای، فراگيران مجاز به انجام آن هستند و يا توانمندی هايی که در پايان دوره کسب می کنند
بر عهده گرفتن درمان سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان سوء مصرف مواد. توانمندی اخذ شده شامل افزايش سطح علمی در زمينه بيماری اعتياد، توانايی ارزيابی بيماران وابسته به مصرف مواد مخدر و شناسايی اورژانس های اعتياد و روانپزشکی وتغيير نگرش نسبت به اعتياد
• طول مدت آموزش
حداقل 35 ساعت آموزش تئوری و 15 ساعت عملی که می تواند طی 10 روز کاری برگزار گردد.
• مقررات آموزشی
غيبت بيش از 2 ساعت در طی دوره، موجب عدم صدور گواهی شرکت در دوره خواهد شد. گواهی شرکت در دوره طبق ضوابط صادر می‌شود.
• ظرفيت دوره
ظرفيت دوره حداکثر 50 نفر و با تائيد اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد.
• محتوای دوره
الف- محتوای برنامه آموزشی در سه حيطه دانش، نگرش و مهارت
 تاثير متقابل عوامل زيست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی را بر شکل‌گيری و تداوم اختلالات مصرف مواد بداند و تشخيص دهند.
 نوروبيولوژی بيماری اعتياد به عنوان يک بيماری مغزی عودکننده و مزمن را بشناسند.
 دانش نظری مصاحبه با بيمار، ارزيابی خطر ، فرمولاسيون مورد و تدوين برنامه درمانی را دارا باشند.
 اورژانس های طب اعتياد شامل مسموميت ها و سندروم محروميت و عوارض آن را تشخيص دهند و دانش مديريت و درمان آن را داشته باشند.
 فارماکوکينتيک و فارماکوديناميک داروهای آگونيست و آگونيست-آنتاگونيست مورد استفاده در درمان سوء مصرف مواد، اثرات آنها، عوارض جانبی آنها، تداخلات شايع را بداند و تشخيص دهند.
 دانش کافی در خصوص نحوه استفاده از داروهای آگونيست و آگونيست-آنتاگونيست در درمان نگهدارنده و بازگيری طبی بيمار وابسته به مواد افيونی را داشته باشند.
 دانش کافی در خصوص ملاحظات خاص بالينی در موارد خاص نظير برخورد با اختلالات روان‌پزشکی همبود، نوجوانان، بارداری و... را دارا باشند.
 دانش کافی در خصوص پايش و ارزشيابی سير درمان را دارا باشند.
ب- توصيف کامل مراحل انجام مهارت
1- توانايی مصاحبه بالينی:
 مهارت گوش دادن پويا و ارتباط مناسب با بيمار از گروه های سنی مختلف
 مهارت دريافت پيام های کلامی و غير کلامی از بيمار مختلف
 توانايی همدلی و ارتباط بدون قضاوت با بيمار
2- توانايی ارزيابی چندبعدی بيمار، فرمولاسيون و برنامه‌ريزی مراقبت:
 ارزيابی حوزه‌های کارکردی با مصاحبه ساختار يافته
 توانايی جمع‌بندی و فرمولاسيون مورد
 توانايی برنامه‌ريزی مراقبت
3- توانايی ارزيابی خطر و شناسايی اورژانس‌های اعتياد و روان‌پزشکی
4- توانايی اجرای درمان‌‌های آگونيستی، آگونيستی -آنتاگونيستی
 توانايی انتخاب داروی مناسب
 توانايی انتخاب رويکرد درمانی مناسب (نگهدارنده، بازگيری طبی)
 توانايی شناسايی عوارض دارويی و تداخلات دارويی
 توانايی درمان عوارض دارويی و تداخلات دارويی
 توانايی تشخيص موارد نياز به ارجاع و انجام آن
 توانايی کار در چارچوب پروتکل‌های کشوری
 توانايی ثبت و مستندسازی خدمات
 توانايی پايش و ارزشيابی خدمات درمانی عرضه شده
 آزمايش ادرار

ج- مدل های ياد گيری و شيوه های آموزشی
 ارايه مباحث به صورت کارگاهی در قالب سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ
 مصاحبه با بيمار در کلاس و سپس فرمول بندی مورد و برنامه ريزی درمان توسط اساتيد
 تور ويزيت از بخش های مختلف درمانگاه شامل کلينيک‌های متادون و بوپرنورفين، نرم‌افزار مديريت کلينيک، واحد توزيع دارو، باز ديد از اورژانس مسمومين، ويزيت بيمار دچار عوارض مسموميت با مواد مخدر، نحوه مديريت بيمار بد حال، نحوه استفاده از آنتی دوتها
•  نحوه ثبت نام
1- واريز مبلغ 4/300/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 به کد شناسه 03002/31/ بنام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمام شعبه های بانک ملت
2-  واريز مبلغ 1/700/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 به کد شناسه 5035/ بنام درآمد غير درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمام شعبه های بانک ملت
3- ارسال تصوير فيش واريزی به شماره دورنگار (فکس) : 55412232-021 بعد از ارسال فکس تماس با شماره 55421166 - 55421144 جهت اطمينان از رسيدن فکس
4- مدارک لازم جهت ارائه  و تکميل فرايند ثبت نام در روز اول شروع دوره:
1-4- يک قطعه عکس 4×3
2-4- کپی کارت نظام پزشکی

3-4- کپی کارت ملی
4-4- اصل فيش واريزی که بايد بنام شخص شرکت کننده واريز شده باشد (درصورت مفقود شدن اصل فيش واريزی بايد دوباره مبلغ مورد نظر را واريز نماييد)
نکته مهم: مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذير نمی باشد، از اين رو لطفا" درصورت اطمينان برای حضور در کارگاه، اقدام به واريز وجه فرمائيد.


   • تاريخ شروع            • پايان دوره               • وضعيت


    96/04/10          _     96/04/21             تکميل         
    96/05/07         _       96/05/18             تکميل

     96/06/04        _    96/06/15            موجود 

 کارگاه ها به مدت 10 روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 13:30-8:30 می باشد.

 جهت هرگونه سوال لطفاً بعد از واريز وجه و فکس به مرکز با شماره  55421166--55421144- 021تماس حاصل نماييد.
آدرس مرکز: ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - جنب بيمارستان فارابی - شماره 486