• 08:04
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
رئيس مرکز

AWT IMAGE

v دکتر آفرين رحيمی موقر

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

متولد 1344

سوابق تحصيلی:

· اخذ بورد روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال 1371

· اخذ گواهينامه عالی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380

سوابق علمی-اجرايی:

· رئيس بخش در مرکز روانپزشکی رازی در سالهای 1371 تا 1375

· مدير کل دفتر امور اعتياد سازمان بهزيستی کشور در سالهای 1377 تا1381

· مسئول امور کاهش تقاضای دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل در ايران در سال 1378

· کارشناس مشاور واحد بهداشت روان، دفتر منطقه خاور ميانه سازمان جهانی بهداشت در سال 1381

· عضو کميته مشورتی سياستگذاری الکل در سازمان جهانی بهداشت، از سال 1380 تا 1384

· عضو گروه مرجع سازمان ملل در مراقبت و پيشگيری از ايدز در مصرف‌کنندگان تزريقی مواد، از سال 1381 تا 1385 و از سال 1388 تا 1391

· مدير گروه سلامت روان مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور از سال 1381 تا 1384

· رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1385 تا 1386

· استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1383 تاکنون

· دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1388 تاکنون

· مدير گروه اپيدميولوژی و پيشگيری مرکز ملی مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1383 تا 1388

· مدير گروه بهداشت روان و اعتياد مرکز تحقيقات ايدز از سال 1388 تاکنون

· عضو گروه مشورتی سازمان بهداشت جهانی برای طبقه بندی بيماری های روانپزشکی ( ICD-10 ) از سال 1388 تاکنون

· مدير دفتر هماهنگی مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1390 تاکنون

· رئيس مرکز ملی مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1392 تاکنون

· عضو گروه استراتژيک مشورتی سازمان ملل در مورد مصرف تزريقی مواد، از سال 1392 تاکنون

رئيس واحد مديريت دانش بالينی اعتياد در معاونت درمان وزارت بهداشت، از سال 1393

علائق:

· برنامه‌ريزی و پژوهش در زمينه مشکلات روانی‌اجتماعی مانند اعتياد

· برنامه‌ريزی و پژوهش در خدمات بهداشت روان

· مطالعات همه‌گيرشناسی، و پيشگيری در زمينه بهداشت روان و بويژه در زمينه سوء‌مصرف مواد و اعتياد

· مطالعات علم سنجی و پژوهش در پژوهش

Dr. Rahimi-Movaghar CV