بابازدید مشاور رئیس برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر افغانستان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بابازدید مشاور رئیس برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر افغانستان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

خدمات درمانی و توانبخشی کشور افغانستان در حال گسترش است و تجربه های موفق درمان و توانمندی های مرکز ملی مطالعات اعتیاد الگوی خوبی برای رسیدن به این پیشرفت است.


دکتر محمد مصطفی حیدری، مشاور رئیس برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر افغانستان و دکتر زلمی نورزی غوری،  ریاست بیمارستان ابن‌سینا افغانستان روز دوشنبه 11 شهریور از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کردند.

کشور افغانستان، در حال گسترش خدمات درمانی و توانبخشی خود در مقابل اعتیاد بوده، و به همین دلیل قصد دارد تا از تجربه-های موفق درمان الگو برداری کرده و داروهای اگونیستی را وارد فرماکوپه خود کند.

دکتر شادلو مسئول درمانگاه مرکز در نشستی مرکز ملی مطالعات اعتیاد را معرفی و توانمندی‌های مرکز برای همکاری را برای میهمانان تشریح کردند.

کلمات کلیدی