سایرخدمات درمانی

 

 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد در سالهای اخیر با ایجاد روش های مختلف درمان داروئی و غیر داروئی درمان اعتیاد سهم بسزایی در بخش درمان در این حوزه داشته است.

یکی از روش های مداخلات غیر داروئی گروه درمانی میباشد که از سال 1386 در مرکز برای بیماران وابسته به مواد برگزار میگردید که بر این اساس پژوهش هایی نیز در این حوزه انجام پذیرفت.

در سال 1390 با همکاری دفتر unodc پروژه مستند سازی گروه درمانی درایران برگزار گردید و بر این اساس گروه درمانی در کل کشور مشاهده و نتایج بررسی گردید.

درمانگاه مرکز با برگزاری روزانه جلسات گروه درمانی و آمورش گروهی که با رویکردهای مختلف از جمله ماتریکس، مارلات، ذهن آگاهی، رویکرد مبتنی و پذیرش و تعهد و دیگر رویکردهای شناختی و رفتاری در درمان بیماران با توجه به شرایط خاص آنها مداخله مینماید.

غالب بیماران در مشاوره گروهی ابتدا چند جلسه مشاوره فردی را تحت نظر روانشناس مرکز  گذرانده اند، سپس بر اساس شرایط ورود به گروه به آن ارجاع داده شده اند.

شرایط ورود به گروه نیز پذیرش و تعهد به درمان، پذیرش قوانین گروه که در هر گروه این قوانین متفاوت میباشد و برای هر گروه داشتن سن مشخص جزء این معیارهاست.

آموزش گروه درمانی نیز در غالب جلسات کارگاهی مقدماتی و پیشرفته ام ام تی بر اساس همین مشاهدات و پژوهش های مستند و چاپ شده در مجلات علمی انجام میپذیرد.

 

عنوان مقالات مطالعات گروه درمانی در مرکز:


Effectiveness of Relapse Prevention Cognitive- Behavioral Model in Opioid -Dependent Patients Participating in the Methadone Maintenance Treatment in Iran


Self-confidence in Patients with Opioid Dependence: Efficacy of Group Therapy Based on Life Skill and Problem Solving Training


The Effectiveness of the Life Skills and Problem-Solving Training on the  Increasing of Addicts Stress Coping under Treatment with Buprenorphine


The Study of Computer Games Effectiveness Compared to Group Therapy Based on Education in Drug Reduction


Self-Confidence of Addicted to Opioids: Effect of the  Life-Skills and Problem-Solving Training