• 08:09
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبازديد گروهی از سازمان جهانی بهداشت و دفتر کنترل ايدز وزارت بهداشت
بازديد گروهی از سازمان جهانی بهداشت و دفتر کنترل ايدز وزارت بهداشت

 مرکز ملی مطالعات اعتياد در تاريخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ ميزبان بازديدکنندگانی از سازمان جهانی بهداشت و دفتر کنترل ايدز وزارت بهداشت بود. در اين ديدار، خدمات کاهش آسيب برای گروه های پرخطر مورد بحث قرار گرفت. خانم دکتر الگا دنيسيوک و دکتر جومانا هرمز، برنامه ای برای افزايش پيوستگی مراقبت برای افراد پرخطر و افراد در معرض خطر عفونت اچ آي وی داشنتد که به تازگی در کشور اوکراين اجرا شده است. در اين بازديد در خصوص امکان به کار گيری اجزای اين برنامه و ادغام هر چه بيشتر خدمات کاهش آسيب در مراکز درمان اعتياد صحبت شد. در ادامه بازديدکنندگان از قسمت های مختلف و خدمات ارايه شده در درمانگاه مرکز بازديد نمودند.

AWT IMAGE