• 07:36
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبازديد پروفسور ويلی مک فارلند استاد دانشگاه کاليفرنيا از مرکز ملی مطالعات اعتياد

بازديد پروفسور ويلی مک فارلند استاد دانشگاه کاليفرنيا از مرکز ملی مطالعات اعتياد

روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه پرفسور ويلی مک فارلند استاد و دکتر علی ميرزازاده استاديار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه سان فرانسيسکو، مهمان مرکز ملی مطالعات اعتياد بودند. مرکز ملی مطالعات اعتياد سابقه طراحی و اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه سان فرانسيسکو داشته است. در اين ديدار ضمن مرور دستاوردها، به برنامه ريزی مطالعات و پروژه های مشترک آتی پرداخته شد.


AWT IMAGE