• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبرگزاری دوره \"آموزش عملی در خصوص درمان و توان‌بخشی اعتياد برای کشورهای فارسی زبان\" در مرکز ملی مطالعات اعتياد

برگزاری دوره "آموزش عملی در خصوص درمان و توان‌بخشی اعتياد برای کشورهای فارسی زبان" در مرکز ملی مطالعات اعتياد

به ابتکار دفتر کنترل مواد و جرم سازمان ملل (UNODC) شبکه ای برای درمان و توانبخشی اعتياد برای کشورهای منطقه تشکيل شده است. اولين دوره" آموزشی عملی در خصوص درمان و توان بخشی اعتياد" در مرکز ملی مطالعات اعتياد از تاريخ دهم  تا هجدهم مهر 95 در اين مرکز برگزار گرديد. در اين دوره، علاوه بر مباحث تئوری، شرکت کنندگان به صورت عملی با جنبه های مختلف درمان از جمله درمان های نگهدارنده، مداخلات غيردارويی و رويکردهای درمانی برای رفتارهای پرخطر  آشنا شده و به تمرين پرداختند.
اختتاميه اين برنامه با حضور جناب آقای دکتر پرويز افشار معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گرديد.

AWT IMAGE