• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهانتخاب سرکار خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خويی بعنوان مشاور در برنامه های کنترل اچ آی وی در زنان آسيب پذير


انتخاب سرکار خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خويی بعنوان مشاور در برنامه های کنترل اچ آی وی در زنان آسيب پذير


سرکار خانم دکتر عفت السادت مرقاتی خويی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بعنوان مشاور در برنامه های کنترل اچ آی وی در زنان آسيب پذير از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب شدند.AWT IMAGE