• 07:37
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهمراسم برگزيده شدن مرکز ملی مطالعات اعتياد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر اعتياد و سلامت روان

مراسم برگزيده شدن مرکز ملی مطالعات اعتياد
به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر اعتياد و سلامت روان


در اسفند ماه سال 1394، مرکز ملی مطالعات اعتياد از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان مرکز همکار آن سازمان در امر اعتياد و سلامت روان، برگزيده شد. اعطای اين عنوان بالاترين درجه يک مرکز در ارتباطات جهانی بهداشت است. به اين مناسبت، در تاريخ 21 تير ماه، مراسمی در مرکز ملی مطالعات اعتياد برگزار می شود. 
در افتتاحيه اين مراسم، سه نفر از مديران ارشد سازمان بهداشت جهانی حضور خواهند داشت و سخنرانی خواهند نمود:
 آقای دکتر اولِگ چستنوف، معاون دبيرکل سازمان جهانی بهداشت در بيماری های غيرواگير و سلامت روان
 آقای دکتر شکر ساکسنا، رئيس دپارتمان سلامت روان و اعتياد
 آقای دکتر خالد سعيد، مشاور منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در امر سلامت روان و اعتياد
 هم چنين، در اين مراسم مسئولين محترم وزارت بهداشت و رياست و مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران نيز حضور خواهند داشت. جناب آقای دکتر جعفريان رياست دانشگاه، جناب آقای دکتر ملک‌ زاده معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر افشار معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و دکتر رحيمی موقر رئيس مرکز ملی مطالعات اعتياد نيز در مراسم افتتاحيه سخنرانی خواهند نمود.
همزمان، سمپوزيوم علمی يک روزه با محور اهداف توسعه پايدار و سوء مصرف مواد با حضور مسئولين و متخصصين مرتبط از سازمانها و مراکز علمی مختلف در محل مرکز ملی مطالعات اعتياد برگزار می گردد. اين سمپوزيوم به دو هدف مهم جهانی و ملی در اين زمينه خواهد پرداخت:
1- پوشش حداکثری خدمات درمانی موثر اعتياد: در اين بخش، درمانهای موثر اعتياد مورد بحث قرار گرفته، برنامه سازمان جهانی بهداشت در اين زمينه و هم چنين برنامه های ملی، ارائه شده و به بحث گذاشته می شوند. علاوه بر اين، نحوه پايش و جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی در اين زمينه، برای سالهای آتی بررسی خواهند شد. در اين بخش، آقايان دکتر ساکسنا، دکتر محيط، دکتر سعيد، دکتر مکری، دکتر ياسمی، دکتر افشار، دکتر روشن پژوه و دکتر نوروزی به سخنرانی و بحث خواهند پرداخت. اين متخصصين از سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز ملی مطالعات اعتياد هستند.
2- کاهش مرگ و مير در نتيجه مصرف مواد و اعتياد: در اين زمينه، مرگ و مير ناشی از مسموميت و اور دوز، خودکشی، ابتلا به ايدز و هپاتيت، و سوانح و حوادث ناشی از مواد، مورد بحث قرار می گيرند ميزان اين خطرات و راههای کنترل آنها بررسی می شود. راهنمای جديد سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با مسموميت نيز ارائه خواهد شد. هم چنين، وضعيت ثبت اطلاعات مسموميت و مرگهای مرتبط با مواد مورد بحث قرار می گيرد. در اين بخش، سرکارخانم دکتر محرز و آقايان دکتر ساکسنا، دکتر گويا، دکتر حاجبی، دکتر ملکوتی، دکتر متوليان، دکتر قديرزاده و دکتر شادنيا سخنرانی و بحث خواهند نمود. اين متخصصين از سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی، بيمارستان لقمان و دانشگاه علوم پزشکی ايران هستند.AWT IMAGE