• 07:38
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبرگزاری ژورنال کلاب در مرکز ملی مطالعات اعتياد

 

  برگزاری ژورنال کلاب در مرکز ملی مطالعات اعتياد

  ارائه دهنده: جناب آقای دکتر عليرضا بهرامی

  موضوع: ماهيت قمار و سير بيماری

  تاريخ: دوشنبه  95/04/14

  زمان: ساعت دوازده و نيم