• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهبازدید رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته کشور فرانسه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته کشور فرانسه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد
رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته کشور فرانسه و هیات همراه که به دعوت رسمی وزارت امور خارجه کشورمان به ایران آمده بودند در روز سه شنبه یازدهم خرداد ماه از اقدامات درمانی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید بعمل آوردند. امیدواریم همکاری در زمینه اعتیاد در آینده بین دو کشور ایران و فرانسه ادامه داشته باشد.

AWT IMAGE