• 08:00
  • |
  • پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاهبرگزاری سمينار هفتگی در مرکز ملی مطالعات اعتياد


برگزاری سمينار هفتگی در مرکز ملی مطالعات اعتياد


ارائه دهنده: آقای دکتر سليمان پور
موضوع: معرفی بيمار
تاريخ: دوشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه
زمان: ساعت دوازده و نيم