• 08:08
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
دستورالعمل ها و کتاب های آموزشیکتاب های آموزشی در زمينه اعتياد (ويژه خانواده ها)

  - درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفين، راهنمای خانواده AWT IMAGE (دانلود)

 

 

 

 

 


  - آشنايی با مواد اصلی اعتياد آور در ايران - برای خانواده ها (دانلود) AWT IMAGE

 

 

 

 


 - درمان نگهدارنده چيست و چگونه عمل می‌کند؟ AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر علی فرهوديان ، دکتر آذرخش مکری ، دکتر حامد اختياری

  - سال: 1392

 

 

 


   - ديو شيشه و فرشته متادون AWT IMAGE

   - نويسندگان: دکتر حامد اختياری ، دکتر علی فرهوديان

   - سال: 1392

 

 

 


  - ماجرای کله‌پاچه، شيرينی خامه‌ای و اعتياد AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر حامد اختياری ، دکتر آذرخش مکری

  - سال: 1392

 

 

 


  - شيشه؛ غول چراغ جادو يا اهريمن خفته AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر علی فرهوديان ، دکتر حامد اختياری ، دکتر آذرخش مکری

  - سال: 1392

 

 

 


  - چگونه در طول درمان بيماری اعتياد دندان‌هايی سفيد و لثه‌هايی سالم داشته باشيم؟ AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر هاجر شکرچی‌زاده ، دکتر حامد اختياری ، دکتر محمدرضا خامی

  - سال: 1392

 

 

 

 


  - پيشگيری از عود AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر معصومه معارف وند ، دکتر حامد اختياری

  - سال: 1392

 

 

 


  - درمان وابستگی به شيشه چگونه انجام می‌شود؟ AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر رضا دانشمند ، دکتر حامد اختياری ، دکتر علی فرهوديان ، دکتر آذرخش مکری

  - سال: 1392

 

 

 


  - شيشه چيست؟ AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر حامد اختياری ، دکتر علی فرهوديان ، دکتر رضا دانشمند ، دکتر آذرخش مکری

  - سال: 1392

 

 

 


  - مادر و جنسيت فرزند AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر نهاله مشتاق

  - سال: 1392

 

 

 


  - مادر خوب مادر بد AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر نهاله مشتاق

  - سال: 1392

 

 

 


   - مجموعه 10 جلدی کتابهای پيشگيری از آسيبهای اجتماعی AWT IMAGE

  - نويسندگان: دکتر حامد اختياری ، دکتر فاطمه دهقانی ، مريم پائيزی

  - سال: 1392