• 08:05
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
دستورالعمل ها و کتاب های آموزشیدستورالعمل های مربوط به اعتياد

- ضميمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افيونی با داروهای آگونيست (درمان با بوپرنورفين)

 


- پروتکل درمان وابستگی به مواد افيونی با داروهای آگونيست

 


- راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک براساس الگوی تغيير يافته ماتريکس

 


- الحاقيه دستورالعمل موقت مراکز دولتی نگهداری درمان و کاهش آسيب معتادان موضوع ماده

 


- برنامه تأسيس دوره کوتاه مدت حرفه­ای آموزش درمان­های روان­شناختی اختلال مصرف مواد محرک

 


- دستورالعمل تأسيس، مديريت و نظارت برمراکز مجاز دولتی، غير دولتی، خصوصی و يا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسيب (موضوع ماده 15 قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)

 


- آيی ننامه اجرايی مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب اعتياد به موادمخدر و روانگردان ها موضوع تبصره يک ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

 


- مراکز درمان دولتی و مجاز نگهداری، درمان و کاهش آسيب معتادان (موضوع ماده 16 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارز با مواد مخدر مصوب 1376)

 


- ملاحظات طبی در درمان اختلال مصرف مواد محرک

 


- راهنمای مديريت وابستگی به مواد در بارداری ، زايمان، شيردهی و نوزادی