• 08:04
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
انتشارات جدیدارزيابی وضعيت مصرف مواد و آسيبهای آن و ساستها و مداخلات موثر در خاور ميانه و آفريقای شمالی
ارزيابی وضعيت مصرف مواد و آسيبهای آن و ساستها و مداخلات موثر در خاور ميانه و آفريقای شمالی

نويسندگان: آفرين رحيمی موقر- معصومه امين اسماعيلی- الی آراج- جومانه هرمز
چاپ: 2012

چکيده:

اين دومين ارزيابی وضعيت مصرف تزريقی مواد و عفونت با ويروس HIV در 20 کشور منطقه مديترانه شرقی و شمال افريقا است که در سال 2012 به انجام رسيده است. اولين ارزيابی در سال 2008 انجام شد (رحيمی موقر، 2008). ارزيابی حاضر موضوعات پيش رو را تحت پوشش قرار داده است: وضعيت مصرف مواد از جمله مصرف تزريقی مواد، عفونت با ويروس HIV و هپاتيت B و C در مصرف کنندگان تزريقی مواد، رفتارهای پرخطر، سياست هائی که از برنامه ريزی های پيشگيرانه مبتنی بر شواهد در اين گروه حمايت می کند، خدمات در دسترس برای کاهش زيان و چالش های در امر سياست گذاری و ارائه خدمات. همچنين وضعيت عفونت با HIV و بيماری ايدز در جمعيت های خاص مانند زنان مصرف کننده مواد، شرکای جنسی مصرف کنندگان تزريقی مواد و زندانيان در اين کتاب ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

• لينک دانلود کتاب