• 07:36
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
انتشارات جدیدهماهنگی بين دو دسته معيارهای تشخيصی اختلالات مصرف مواد اپيوئيدی در دو گروه نمونه ايرانی
هماهنگی بين دو دسته معيارهای تشخيصی اختلالات مصرف مواد اپيوئيدی در دو گروه نمونه ايرانی

نويسندگان: دکتر محمد جواد طراحی، دکتر آفرين رحيمی موقر، دکتر معصومه امين اسماعيلی و همکاران
• چاپ: سال 2014
• چکيده:
اين مطالعه ميزان توافق بين دو دسته معيارهای تشخيصی DSM-IV و ICD-10 را مورد بررسی قرار داد. دو گروه، يکی نمونه ای از جمعيت عمومی کشور و ديگری نمونه ای از بيماران روانپزشکی سرپايی و بستری مورد بررسی قرار گرفتند. توافق بين دو دسته معيارها در مورد وابستگی به مواد افيونی خيلی خوب بود ولی در مورد سوء مصرف و مصرف زيانبار مواد اپيوئيدی توافق خوب نبود.
لينک دانلود مقاله