• 07:39
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
دکتر رضا قربانرزومه دکتر رضا قربان

AWT IMAGE

       

شرح حال علمي رضا قربان جهرمی

 

 

1- اطلاعات عمومی و تماس

 

نام:  رضا

نام خانوادگی :  قربان جهرمی

تاريخ تولد: 1/5/1361

پست الکترونيک: rrghorban @gmail.com

 

 

2- سوابق تحصيلی

 مقطع رشته تحصيلی گرايش دانشگاه محل تحصيل سال فارغ التحصيلی

 دکتری روان شناسی تربيتی دانشگاه تهران 1392

 کارشناسي ارشد روان شناسی تربيتی دانشگاه تهران 1386

 کارشناسی علوم تربيتی کودکان استثنايی دانشگاه تربيت معلم تهران 13833- سوابق پژوهشی

1-3- مقاله کامل با نمايه معتبر بين المللی

عنوان

نام مجله

سال

Presenting a Model of Predicting Computer Anxiety in terms of Epistemological Beliefs and Achievement Goals

Computers in Human Behavior

2010

The relation of Epistemological Beliefs and Mathematics Achievement: The Mediating Role of Achievement Goals, Mathematics Self-efficacy, and Cognitive Engagement

Procedia Social and Behavioral Sciences

2010

The relationship between psychological empowerment and entrepreneurship among clerks of Fars Payame Noor University

Procedia Social and Behavioral Sciences

2010

The relationship between creativity and achievement motivation with high school students’ entrepreneurship

Procedia Social and Behavioral Sciences

2011

Comparing computer anxiety of humanistic, basic science, and technical and engineering students in the University of Tehran regarding gender

Procedia Social and Behavioral Sciences

2011

Comparing learning strategies in traditional and distance educational systems: A case of Azad University and Payame Noor University students in Shiraz

Procedia Social and Behavioral Sciences

2011

Presenting a model for predicting computer anxiety of Tehran Islamic Azad Universities’ physical education students in terms of intelligence beliefs and achievement goals

Procedia Social and Behavioral Sciences

2011

Presenting a model of predicting competitive anxiety based on intelligence beliefs and achievement goals

Procedia Social and Behavioral Sciences

2011

Investigating the Intermediate Role of Achievement Goals among Personality Traits and Educational Self-Handicapping Among Payam-E-Noor University Students


peers, perceived support, student engagement in academic activtied and life satisfaction: A structural equations modeling approach

Journal of American ScienceScgool Psychology Intermational

20122016

                                          

 

2-3- مقاله علمی- پژوهشی داخلی

عنوان

نام مجله

سال

رابطه باورهاي هوشی و اضطراب رايانه : نقش واسطه اي اهداف پيشرفت و درگيري شناختی

مجله روان شناسی و علوم تربيتی

1389

باورهاي هوشی و پيشرفت تحصيلی: نقش اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلی

مجله پژوهشهاي روانشناختی

1388

رابطه اهداف پيشرفت و باورهاي معرفت شناختی با اضطراب رايانه

مجله روانشناسی

1387

باورهاي هوشی و پيشرفت تحصيلي رياضی: نقش اهداف پيشرفت، درگيري شناختی و تلاش (آزمون مدل دوئک)

مجله روان شناسی و علوم تربيتی

1387

ارائه مدلی براي اضطراب رايانه بر اساس باورهاي معرفت شناختی و اهداف پيشرفت

مجله روان شناسی و علوم تربيتی

1388

بررسي رابطه تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد با رفتار اطلاع جويی آنها

مجله اطلاع شناسی

1386

الگوي پيش بيني پيشرفت تحصيلي رياضی: نقش اهداف پيشرفت و ابعاد درگيري تحصيلی

فصلنامه نوآوری هاي آموزشی

1387

رابطه باورهاي هوشی، اهداف پيشرفت و درگيری شناختي در دانش آموزان دبيرستانی

مجله روانشناسی

1390

بررسي نقش ميانجي اهداف پيشرفت در رابطه بين نياز به خاتمه و درگيري شناختی: اثر بافت تعلل­ورزی

مجله شناخت اجتماعی

1392

نقش ميانجي اهداف پيشرفت در رابطه بين نياز به شناخت و درگيري شناختی: اثر بافت تعلل­ورزی

مجله روانشناسی

1394

نقش باورهاي انگيزشی و درگيري شناختی بين پيشرفت تحصيلی قبلي و پيشرفت تحصيلی فعلي (الگوی تحليل)

مجله آموزش و يادگيری

1392

بررسي ويژگی هاي روان سنجي مقياس نياز به خاتمه (NFCS) بعنوان يک گرايش فکري در دانش آموزان دبيرستانی

مجله روان­شناسي مدرسه

1394

نقش واسطه اي خودکارآمدی، اضطراب و سبک های مقابله در رابطه ميان اهداف پيشرفت و عملکرد تحصيلي

رهيافتي نو در مديريت آموزشی

1394

 

 

 

3-3- مقالات همايشهاي معتبر ملی و بين المللی

عنوان

محل چاپ/ ارايه

سال

رابطه اهداف پيشرفت و باورهاي معرفت شناختی با اضطراب رايانه (پوستر)

چهارمين سمينار سراسري بهداشت روانی دانشجويان

1387

ارائه مدل پيش بيني اضطراب رايانه دانشجويان براساس مدل شناختی- اجتماعي دوئک (سخنرانی)

پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

1389

رابطه اهداف پيشرفت و خودکارآمدي تحصيلی: نقش واسطه اضطراب حالتی (پوستر)

پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

1389

The Model of Computer Anxiety with Achievement Goals and Epistemological Beliefs

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society (Italy)

2009

The Relationship between Humor Styles and Psychological Well-being Components with regard to Gender

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society (Italy)

2009

Achievement Goals and Academic Engagement as Predictors of Mathematics Achievement

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society (Italy)

2009

Stress and Mental Health among Mothers of Children with and without Mental Retardation

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society (Italy)

2009

Achievement Goals, Statistics Anxiety, Statistics Self-Efficacy, Coping Styles, and Statistics Achievement

3rd ASEAN Regional :::::::union::::::: of Psychological Societies (ARUPS) Congress (Malaysia)

2010

Presenting a Model of Predicting Cognitive Engagement in Terms of Epistemological Beliefs and Achievement Goals

3rd ASEAN Regional :::::::union::::::: of Psychological Societies (ARUPS) Congress (Malaysia)

2010

The use of the mnemonic technique of bizarreness in English vocabulary retention

South-East European Regional Conference of Psychology (Bulgaria)

2009

 

 

 

4-3- پايان نامه و طرح پژوهشی

عنوان

توضيحات

سال

رابطه باورهاي معرفت شناختی و اهداف پيشرفت با اضطراب رايانه

پايان نامه کارشناسي ارشد

1386

ارائه مدل پيش بيني اضطراب رايانه دانشجويان دانشگاه های پيام نور استان فارس بر اساس مدل شناختی- اجتماعي دوئک

طرح پژوهشي (همکار اصلی)

1387

رابطه بين عوامل روان شناختي توانمندسازي و کارآفريني کارکنان دانشگاه پيام نور استان فارس

طرح پژوهشي (همکار اصلی)

1388

رابطه باورهای معرفت شناختی و پيشرفت تحصيلي رياضی: نقش واسطه اي اهداف پيشرفت، خودکارآمدي رياضی و درگيري شناختی در ميان دانشجويان علوم پايه دانشگاه پيام نور استان فارس

طرح پژوهشي (همکار اصلی)

1388

رابطه اهداف پيشرفت، سبکهاي مقابله، خودکارآمدي آمار و اضطراب آمار با عملکرد درس آمار دانشجويان رشته علوم تربيتی و روانشناسي دانشگاه پيام نور استان فارس

طرح پژوهشي (همکار اصلی)

1388

الگوي رابطه گرايش­هاي فکری، متغيرهاي شناختی و انگيزشی با پيشرفت تحصيلی بر اساس ميزان تعلل­ورزی

رساله دکتری

1392

 

4- فعاليت مشاوره­ایعنوان

محل کار-شماره تماس

مدت فعاليت
 

تهران- مرکز مشاوره راه فردا- 88370598

92 تا کنون
 

5- شرکت در کارگاه

عنوان

محل کارگاه

مدت

مدرس

کارگاه مشکلات جنسي نوجوانان

دانشگاه تهران

يک روز

دکتر محمود گلزاری

کارگاه زوج درماني با رويکرد رفتاری- سيستمی

دانشگاه تربيت مدرس

2 روز

دکتر محمدعلي بشارت

کارگاه بومی سازي راهنماهاي بالينی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

2 روز

گروه

کارگاه کارآزمايي بالينی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

3 روز

گروه

کارگاه آموزشي طراحی و اجراي کارآزمايي­هاي تصادفي پيشگيری از مصرف مواد


 درمانهای غير دارويی سوء مصرف مواد                             


وزارت بهداشت- يونيسف

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 روز


2 هفته    

 پروفسور فاجيانو

گروه

 

 

6- زمينه هاي مورد علاقه

 

 

Cognition, Motivation, Education & Learning, Addiction, Social, Cultural & Contextual Change, Development, Mass Media