• 07:41
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اعضای کلينيکدکتر محمد رضا حدادی

مشخصات فردی


دکتر محمد رضا حدادی

متولد 1347 مشهد    

آدرس : ايران، تهران، خيابان کارگرجنوبی، ميدان قزوين، شماره 669، مرکز ملی مطالعات اعتياد

کد پستی 16357-13366

تلفن: 55423728

دورنگار: 55412232

صندوق پستی: 664- 14145    

پست الکترونيک : mr-hadadi@tums.farabi.ac.ir  


سوابق تحصيلی و دانشگاهی


- ديپلم علوم تجربی 1365 دبيرستان آزادی منطقه 4 تهران

- دکترای پزشکی عمومی 1372 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- دوره وازکتومی بدون تيغ (NSV) ، 1378، مرکزبهداشتی درمانی شهيد جعفری ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

- دوره آموزش نظری/عملی" درمان وابستگی به مواد افيونی با داروهای آگونيست " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران

- کارگاه " درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی در بيمارستان سنت جورج دانشکده پزشکی دانشگاه لندن انگلستان 1383

- " برنامه متمرکز اعتياد : درمان، پژوهش،آموزش و پيشگيری " بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل 1386

- دانشجو دکترا تخصصی "مطالعات اعتياد"  گروه علوم اعصاب دانشکده فناوريهای نوين، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390 تا کنون


سوابق آموزشی و پژوهشی


- سخنرانی در گارکاههای " درمان نگهدارنده با متادون " وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1382

- سخنرانی در کارگاه " درمان نگهدارنده با متادون " سازمان بهزيستی کشور1383

- سخنرانی در کارگاههای" درمان نگهدارنده با متادون " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران 1384 تا کنون

- سخنرانی در برنامه های مدون يک روزه آموزش مداوم پزشکان عمومی " اعتياد " جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383

- همکاری در برنامه پژوهشی " درمان نگهدارنده متادون " سازمان بهداشت جهانی و مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران

- همکاری در پروژه " ارزيابی سريع اورژانسهای مسموميت کشور " انجمن علمی سم شناسی، 1381

- همکاری در پروژه " درمان سوء مصرف مواد و پيشگيری از ايدز " دانشگاه ييل و مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران 1386- 1383

- همکار پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کلينيک اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد سال 1384

- سخنرانی در " همايش درمان های سوء مصرف مواد مخدر با تاکيد بر درمان های نگهدارنده " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386 


سوابق شغلی


- خدمت نظام وظيفه در ستاد فرماندهی منطقه غرب ارتش جمهوری اسلامی ايران 1374-1372

- طرح نيروی انسانی و خارج از مرکز در مرکز خدمات بهداشتی درمانی روستائی گنجوان استان ايلام، 1376- 1374

- پزشک مراکز درمان خود معرف اعتياد سازمان بهزيستی استان تهران ( شهيد فاميلی شهيد اشرفی ...)، 1378- 1376

- پزشک اورژانس و درمانگاه بيمارستان شهيد باهنر وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 1380- 1375

- پزشک و از موسسين چکاپ کلينيک مرکز کنترل سلامتی ايران، 1381- 1378

- پزشک مرکز درمان و بازتوانی سرپائی و بستری اعتياد جمعيت آفتاب، 1384- 1382

- پزشک کلينيک نالترکسون بيمارستان روزبه، 1381- 1380

- پزشک کلينيک متادون درمانگاه اعتياد بيمارستان روزبه، 1381- 1382

- پزشک کلينيک متادون درمانگاه اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، 1382 تا کنون

- پزشک و مسئول کلينيک بوپرنورفين درمانگاه اعتياد مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران، 1386 تا کنون

- موسس و مسئول فنی مرکز درمان و باز توانی سرپائی اعتياد نيکان، 1387- 1385

- موسس و مسئول فنی مرکز کاهش آسيب اعتياد نيکان، 1386- 1385

- موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد نيکان، 1387 تا کنون


سمينارها و کارگاهها


- کارگاه و سمينار " درمانهای نگهدارنده در سوء مصرف مواد افيونی "، موسسه مطالعات علوم شناختی و شبکه همکاران سلامتی، ايران، تهران،1381

- کارگاه " ديدگاههای زِيست شناختی و روانی اجتماعی و مداخلات داروئی وغيرداروئی در سوء مصرف مواد"، موسسه مطالعات علوم شناختی و دانشگاه کارولينسکا سوئد، ايران، تهران، 1381

- کارگاه " درمانهای نوين داروئی و غيرداروئی سوء مصرف مواد " موسسه مطالعات علوم شناختی و دانشگاه ييل، ايران، تهران، 1382

- کارگاههای " درمان نگهدارنده متادون " وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 1382

- " کارگاه درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی، بيمارستان سنت جورج ، دانشکده پزشکی دانشگاه لندن، انگلستان، لندن، 1383  

- " برنامه متمرکز دراعتياد: درمان،  پژوهش، آموزش و پيشگيری "، بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل، ايالات متحده آمريکا، 1386

- کارگاه " تعيين راهکارهای ارتقاء  برنامه های کنترل ايدز در سوء مصرف کنندگان تزريقی : چالشها و موانع "، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ايران، تهران، 1386  

- همايش " درمانهای سوءمصرف مواد مخدر با تاکيد بر درمان نگهدارنده " مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران دانشگاه علوم پزشکی تهران،1386

- سمِنارمنطقه ای " کاهش آسيبهای مصرف مواد در خاورميانه و آسيای ميانه " ستاد مبارزه با مواد مخدر و  دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل،1387 

- اولين همايش منطقه ای " انجمن کاهش آسيب خاورميانه و شمال آفريقا" ، بيروت، لبنان، 1388


عضويت ها و مجوزهای حرفه ای


- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران 1372

- انجمن پزشکان عمومی ايران

- پروانه مطب شهر تهران

- پروانه فعاليت مرکز درمان و بازتوانی سرپائی اعتياد نيکان

- پروانه فعاليت مرکز کاهش آسيب اعتياد نيکان

- پروانه فعاليت مرکز درمان سوء مصرف مواد نيکان


فرصتهای مطالعاتی


- کارگاه " درمان متادون " مرکز بين المللی سياست های داروئی در بيمارستان سنت جورج دانشکده پزشکی دانشگاه لندن، انگلستان، لندن، 1383

- " برنامه متمرکز اعتياد : درمان ، پژوهش، آموزش و پيشگيری " بخش سوء مصرف مواد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ييل، ايالات متحده آمريکا، 1386


تجارب رسانه ای


- مشاور مهمان در برنامه های متعدد راديوئی درباره اعتياد و درمانهای نگهدارنده

- مشاور علمی فيلم مستند درباره محرک ها بنام " اکستاسی "


زمينه های مورد علاقه


- مداخلات دارويی در سوء مصرف مواد

- مداخلات نوين غيردارويی در سوء مصرف مواد

- اختلالات اعتيادی غيرمواد

- پژوهشهای بين المللی برای مقايسه اثربخشی روشهای مشابه در جوامع گوناگون