• 08:08
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
مدير قطب آموزش منطقه ایدکتر بهرنگ شادلو

 

 

 

 AWT IMAGE

 

  v دکتر بهرنگ شادلو

  

  

  مدير قطب آموزشی

  متولد 1356

 

  سوابق تحصيلی:

  · پسا دکترای روانپزشکی ايدز از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393

  · بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388

  · پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

  سوابق علمی-اجرايی:

  پژوهشگر در مرکز تحقيقات ايدز در سال‌های 90 تا 92

  مدير قطب آموزشی منطقه‌ای مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران از سال 92 تا کنون

  عضو کميته همايش‌های انجمن علمی روانپزشکان ايران

  عضو کميته اجرايی همايش ساليانه روانپزشکی ايران

  مدرس در کارگاه مشاوره HIV – آموزش مشاوران مرجع

  ناظر کارگاه‌های استانی مشاوره HIV

  مدرس واحد بهداشت روان دوره‌ی MPH گرايش اعتياد

  مدرس کارگاه‌های MMT مرکز ملی مطالعات اعتياد

  مدرس کارگاه مهارت‌های ارتباط برای دانشجويان پزشکی

  علائق:

  مطالعات اپيدميولوژيک اعتياد

  مداخلات پيشگيرانه در حوزه‌ی اعتياد و ديگر رفتارهای پرخطر

  روانپزشکی HIV/AIDS

  بهداشت روان و رفتارهای پرخطر در افراد مبتلا به HIV/AIDS

  برنامه‌های کاهش آسيب برای کاهش انتقال HIV

 

  DR. Shadloo CV